top of page

Publicaties Fiscale Vakliteratuur

Kroniek invorderingsrecht 2023

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat

In deze Kroniek invorderingsrecht besteed ik, onder meer, aandacht aan twee uitspraken van de HogeRaad waarbij wordt aangesloten bij twee voor de praktijk belangwekkende A-G-conclusies inzake de formele rechtskracht van aanslagen jegens derden en het ontbreken van een ‘open systeem’ in de AWR. Voorts komt een aantal nieuwe ontwikkelingen inzake het Unierechtelijk verdedigingsbeginsel.

De Wwft-meldplicht voor belastingadviseurs: aanpassingen zijn gewenst! 

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 

De Wwft-meldplicht heeft een ruim bereik. Toch melden belastingadviseurs weinig ongebruikelijke transacties. Ontbreekt het aan kennis of is de meldingsregeling aan een heroverweging toe? Volgens de auteur schiet de ruime reikwijdte van de Wwft-meldplicht zijn doel soms voorbij en wordt hiermee onnodig afbreuk gedaan aan de corrigerende functie van de belastingadviseur. Ook zou de belastingadviseur bij de naleving van de Wwft-meldplicht beter beschermd moeten worden tegen strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Focus op Wwft 2023

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een belangrijke maar ook lastige wet. Hoe werkt deze wet uit in de praktijk? In deze editie van Focus op geven mr. A.A. Kan en mr. H. Ph. Ruys concrete praktische invulling aan de vele open normen die deze wet heeft. Hoe richt u uw Wwft-framework in, waar ligt de grens bij ongebruikelijke transacties en hoe kunt u uw cliënt identificeren? Daarnaast bespreken zij de laatste stand van zaken rondom het UBO-register, het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen en hoe banken omgaan met Wwft-verplichtingen. Zo koppelen zij de inhoud van de Wwft aan uw dagelijkse fiscale praktijk.

De informatiebeschikking in de praktijk 

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 

De informatiebeschikking moet de belastingplichtige beter beschermen tegen overijverige inspecteurs die de belastingplichtige bestoken met informatieverzoeken. De praktijk heeft nu ruim tien jaar ervaring op kunnen doen. Mr. Arthur Kan gaat in op diverse aspecten van de informatiebeschikking waarmee belastingplichtigen en adviseurs te maken kunnen krijgen. Tot 2011 had de belastingplichtige vaak geen keuze om een verzoek om informatie van de Belastingdienst te beantwoorden of niet. De meeste belastingplichtigen kozen eieren voor hun geld. Het niet beantwoorden van een verzoek om informatie leidde namelijk tot omkering en verzwaring van de bewijslast.

Kroniek Invorderingsrecht 2022

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

In deze Kroniek Invorderingsrecht besteed ik, onder meer, aandacht aan drie voor de praktijk belangwekkende AG-conclusies inzake samenloop bij bestuurdersaansprakelijkheid, de formele rechtskracht van aanslagen jegens derden en het ontbreken van een ‘open systeem’ in de AWR. Ook het einde van het coronauitstel en het aflossen van de aanzienlijke coronaschulden in vijf jaar vanaf 1 oktober 2022 is inmiddels actueel. Het ontbreken van enige serieuze rechtsbescherming tegen het optreden van de ontvanger sedert het vervallen van de schorsende werking van het verzet en het alsmaar niet-invoeren van rechtsbescherming via de fiscale rechter door uitstelbeschikkingen van de ontvanger voor bezwaar en beroep vatbaar te maken, zal zich hier naar verwachting serieus gaan doen voelen voor de burger. Alle aangekondigde goede bedoelingen en soepelheid ten spijt

Hoe kan de estate planner zich wapenen tegen beroepsfouten?

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 

De wijziging in regelgeving op het gebied van estate planning volgen elkaar in indrukwekkend tempo op. Met als gevolg dat het steeds lastiger wordt om cliënten van duidelijke en goed advies te voorzien. Ook een doorgewinterde estate planner kan daarom fouten maken. En hoewel we hier -gelukkig- geen Amerikaanse toestanden kennen, is er ook in Nederland sprake van een toenemende claimcultuur. Maar wanneer is er eigenlijk spraken van een beroepsfout, wie kan worden aangesproken voor een beroepsfout en hoe kan de estate planner zich tegen aansprakelijkheid wapenen? 

Evaluatie toont tegendeel: wettelijke schorsende werking bij fiscaal verzet is onmisbaar

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

Sinds 2018 is het niet meer mogelijk om bij fiscaal verzet de tenuitvoerlegging van een dwanginvordering wettelijk op te schorten. Uit een evaluatie volgt dat hierdoor het aantal verzetsdagvaardingen aanzienlijk is gedaald. Daarmee is volgens staatssecretaris Vijlbrief van Financiën het beoogde beleidsdoel gerealiseerd. Voor fiscaal advocaat Ferry Piek bewijst de evaluatie juist het tegendeel: de onmisbaarheid van de schorsende werking in de Invorderingswet.

Belastingadviseur riskeert hoofdelijke aansprakelijkheid

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 

Heeft een belastingadviseur zijn cliënt geadviseerd om te emigreren naar een bepaald land en om een trustkantoor te benoemen tot formeel bestuurder van een bv? Treedt die adviseur vervolgens initiërend en coördinerend op namens de bv? Dan is die adviseur bestuurder van de bv in Nederland. Dit kan leiden tot civielrechtelijke aansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid van die adviseur.

Gastcolumn BZ magazine 2021

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 

De belastingadviseur heeft een uitdagend vak. Door snel veranderende regelgeving en een constante stroom aanjurisprudentie is het bepaald geen sinecure om cliënten van duidelijk en goed advies te voorzien.

Kroniek Invorderingsrecht 2021

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

In deze Kroniek Invorderingsrecht besteed ik aandacht aan het uitblijven van de evaluatie door de Tweede Kamer van het vervallen van de wettelijke schorsende werking aan het fiscaal verzet per 1 januari 2018. Binnen drie jaar na deze datum had de staatssecretaris een verslag over de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van deze wetswijziging aan de Kamer dienen toe te zenden, hetgeen om onbekende redenen niet is geschied. De vaste commissie voor Financiën heeft inmiddels de staatssecretaris om een reactie verzocht. Net als in het vorige Kroniekjaar is er in het huidige Kroniekjaar (mei 2020 tot april 2021), afgezien van het te bespreken Tradman-arrest, weinig opzienbarende jurisprudentie gewezen op het terrein van de invordering. Dit zal ongetwijfeld het gevolg zijn van de coronamaatregelen en het verlengen van het versoepelde uitstelbeleid tot 30 juni 2021.

Kroniek invorderingsrecht 2020

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

In deze Kroniek besteed ik aandacht aan de enkele jurisprudentiële ontwikkelingen op het terrein van de invordering in het afgelopen Kroniekjaar (mei 2019 tot en met april 2020). De coronacrisis heeft wel al tot interessante ontwikkelingen geleid voor wat betreft het versoepelen van het uitstelbeleid. Desverzocht zal automatisch uitstel worden verleend zonder inhoudelijke toetsing of voorwaarden. Gezien het daaraan inherente risico op misbruik en fraude belooft het komende Kroniekjaar dan ook aanmerkelijk interessanter te worden. Daarnaast besteed ik aandacht aan enkele inperkingen van het invorderingsbeleid in de Leidraad Invordering 2008. Ondanks de summiere jurisprudentie dus toch nog voor elk wat wils.

Update begunstigend Corona-invorderingsbeleid

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

Het versoepelde invorderingsbeleid als maatregel om de liquiditeit van ondernemingen te verbeteren hangende de Corona-crisis gold aanvankelijk tot 19 juni 2020 maar is thans verlengd tot 1 oktober 2020

Begunstigend invorderingsbeleid in verband met Corona-crisis

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

Net als destijds met de krediet-crisis heeft de staatssecretaris nu in verband met de huidige Corona-crisis naast heffingsmaatregelen ook voor de invorderingskant fiscale steunmaatregelen in het leven geroepen. Uit de aard der zaak betreft het maatregelen die de liquiditeit van ondernemingen beogen (tijdelijk) te verbeteren.

De adviseur steeds vaker aansprakelijk

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 

De belastingadviseur moet steeds meer onderzoek doen bij zijn cliënten en meldingen doen aan de toezichthouder of Belastingdienst. Volgens Mr. Arthur Kan, fiscaal advocaat en partner bij KanPiek Fiscale Advocatuur, gaat dit bovendien gepaard met hoge boetes bij geconstateerde vermeende onjuistheden.

Loopt de belastingadviseur uit de pas met de naleving van de Wwft?

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 

Uit het jaaroverzicht 2018 van de Financial Intelligence Unit Nederland (‘FIU’) blijkt dat een recordaantal ongebruikelijke transacties is gemeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’). Belastingadviseurs hebben als één van de weinige beroepsgroepen minder ongebruikelijke transacties gemeld ten opzichte van 2017. Is de belastingadviseur recalcitrant of heeft de toegenomen aandacht rondom belastingontwijking gezorgd voor een (nog) strengere selectie aan de poort?

Kroniek invorderingsrecht 2019

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

In deze Kroniek besteed ik aandacht aan de jurisprudentiële ontwikkelingen op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht, de recente ontwikkelingen op het gebied van lijfsdwang en de recente uitbreidingen van het invorderingsarsenaal.

De ontvanger en faillissement; drie recente ontwikkelingen

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

In een recente uitspraak oordeelde de Hoge Raad 1 dat een bestuurder niet aansprakelijk kan worden gehouden voor een verzuim van de curator. De curator in het faillissement van de vennootschap had verzuimd aangifte vennootschapsbelasting te doen voor een verliesjaar, waardoor het verlies niet kon worden teruggewenteld naar het voorgaande winstjaar en de vennootschap een teruggaaf van zo’n € 60.000 misliep die met de belastingschulden verrekend had kunnen worden.

Selectieve betaling schuldeisers leidt niet zonder meer tot bestuurdersaansprakelijkheid

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

In verband met de zware bewijslast vindt fiscale aansprakelijkstelling van bestuurders doorgaans slechts plaats als de betalingsonmacht niet (tijdig) of anderszins niet rechtsgeldig is gemeld. Dan geldt namelijk het bewijsvermoeden dat sprake is van verwijtbaar kennelijk onbehoorlijk bestuur. Als wel juist is gemeld ligt de bewijslast dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur bij de ontvanger, met als gevolg dat in de praktijk dan doorgaans wordt afgezien van aansprakelijkstelling. In de enkele gevallen dat wel aansprakelijk wordt gesteld, blijkt dat er in de rechtspraak niet snel tot kennelijk onbehoorlijk bestuur wordt geconcludeerd. 

Nieuwe invorderingsmaatregel tegen verhaalsconstructies: het venijn zit hem in de staart!

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 

Op 1 januari 2019 heeft artikel 33a van de Invorderingswet het levenslicht gezien. Een nieuwe aansprakelijkheid van begunstigden waaraan terugwerkende kracht is verleend tot 18 september 2018. De achtergrond van de aansprakelijkheidsbepaling is dat de Belastingdienst in de praktijk tegen ingewikkelde constructies zou aanlopen waardoor de Belastingdienst beperkt wordt in zijn verhaalsmogelijkheden. Vermogende particulieren zouden hun vermogen via lichamen wegschenken aan in Nederland wonende familieleden, en rechtspersonen zouden worden leeggehaald en geliquideerd met het oogmerk de Belastingdienst te benadelen. Hierbij zouden vaak complexe, internationale structuren worden gebruikt om het vermogen aan het zicht van de Belastingdienst te onttrekken; de zogeheten ‘verhaalsconstructies’. 

bottom of page