Blog Fiscale Advocatuur

Uit het  jaaroverzicht 2018 van de Financial Intelligence Unit Nederland (‘FIU’) blijkt dat een recordaantal ongebruikelijke transacties is gemeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’). Belastingadviseurs hebben als één...

In een recente uitspraak(1) oordeelde de Hoge Raad dat een bestuurder niet aansprakelijk kan worden gehouden voor een verzuim van de curator. De curator in het faillissement van de vennootschap had verzuimd aangifte vennootschapsbelasting te doen voor een verliesjaar,...

De Hoge Raad heeft recentelijk duidelijk gemaakt dat selectieve betaling geen kennelijk onbehoorlijk bestuur oplevert.

Op 1 januari 2019 heeft artikel 33a van de Invorderingswet het levenslicht gezien. Een nieuwe aansprakelijkheid van begunstigden waaraan terugwerkende kracht is verleend tot 18 september 2018. De achtergrond van de aansprakelijkheidsbepaling is dat de Belastingdienst i...

De Panama Papers hebben er toe geleid dat ook in de invordering maatregelen tot constructiebestrijding worden getroffen. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 17 januari 2017 kondigde de staatssecretaris daartoe een aantal nieuwe invorderingsmaatregelen aan, die blijke...

Per 1 januari 2018 is de aan het fiscaal verzet verbonden wettelijk schorsende werking vervallen. Dit betekent dat de ontvanger zich aan een ingesteld fiscaal verzet niets gelegen hoeft te laten liggen en door kan gaan met executie van zijn dwangbevelen, hetgeen hij ov...

Recentelijk heeft de Hoge Raad de kennelijk verwarrende ontvangerspraktijk inzake invorderingsrente verder verhelderd.

December 13, 2017

Ferry Piek, fiscaal advocaat

De ontvanger heeft de vérgaande bevoegdheid om zelf, zonder enige rechterlijke toetsing van zijn vordering, een executoriale titel uit te vaardigen en ten uitvoer te leggen. Zelfs als de aanslag bestreden wordt bij de fiscale rechter en niet...

June 13, 2017

Ferry Piek, fiscaal advocaat

Op grond van art. 32, lid 2 IW 1990 kan de Ontvanger derden ook aansprakelijk stellen voor andermans heffings- en invorderingsrente, kosten en boetes voor zover het belopen daarvan door de belastingschuldige te wijten is aan de aansprakelijk...

Please reload

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Expertise
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Expertise
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Expertise
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Contact
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Contact
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Contact