top of page

Publicaties Fiscale Vakliteratuur 2015

Nogmaals: strafrechtelijk beslag en de (rechts)middelen daartegen

 

 
door M. Lambregts, fiscaal advocaat
In de vorige editie schreef Sabine Pijl dat de rechtsbescherming van een verdachte onderneming bij een strafrechtelijk conservatoir beslag tekortschiet. Martin Lambregts vult aan: welke middelen en mogelijkheden heeft een verdachte onderneming nog wel ?

Opheffing schorsende werking fiscaal verzet voorbehouden aan rechter

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

Het laatste redmiddel om een executieverkoop door de ontvanger te voorkomen, is fiscaal verzet op groond van artikel 17 Invorderingswet 1990. Hieraan verbindt de wet schorsende werking, zodat de executieverkoop voorlopig van de baan is.

'Omringd met kundige adviseurs' 

 

door M. Lambregts, fiscaal advocaat
 

In de praktijk stemmen de afspraken tussen huurder en verhuurder zoals die zijn vastgelegd in een huurcontract, niet altijd of niet meer overeen met de feitelijke huursituatie. Bijvoorbeeld als een woning aan een groep bewoners wordt verhuurd, waarbij slechts één van de bewoners als huurder staat vermeld in het huurcontract, terwijl het voor alle betrokkenen duidelijk is dat de woning ook aan de overige bewoners wordt verhuurd.

Verticaal toezicht anno 2015: de adviseur in de spotlight

 

door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 

In de strijd tegen belastingontduiking, belastingfraude en schadelijke belastingcompetitie volgen de (voorgestelde) toezichtmaatregelen elkaar in indrukwekkend tempo op. Denk aan de automatische uitwisseling van bankgegevens en rulings, de implementatie van de ‘Common Reporting Standard’ en de documentatieverplichting voor multinationale ondernemingen. Door deze mondiale ontwikkelingen beschikt de Belastingdienst over een toenemende hoeveelheid aan controle-informatie. 

Belastingplan 2016: uitbreiding experimenteerbepaling naar de invordering

 
 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

Om tot een ingrijpende vereenvoudiging en stroomlijning van het verkeer tussen belastingschuldigen en de belastingdienst te kunnen komen, dient ook de formele wetgeving op het terrein van de invordering te worden aangepast. Omdat de staatssecretaris kennelijk geen idee heeft welke aanpassingen daartoe benodigd zijn, wordt een wettelijke basis gecreëerd om in de praktijk verschillende opties uit te kunnen testen: de experimenteerbepaling.

Fiscale bestuurdersaansprakelijkheid niet bedoeld om lakse ontvanger tegemoet te komen 

 
 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

In verband met de zware bewijslast vindt fiscale aansprakelijkstelling van bestuurders doorgaans slechts plaats als de betalingsonmacht niet (tijdig) of anderszins niet rechtsgeldig is gemeld. Dan geldt namelijk het in de praktijk nagenoeg onweerlegbare bewijsvermoeden dat sprake is van verwijtbaar kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Geen definitief oordeel over 'wilsafhankelijke' informatie

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) laat de Nederlandse praktijk rond het afdwingen van informatieverstrekking aan de Belastingdienst (vooralsnog) ongemoeid. De kernvraag wanneer informatie precies 'wilsafhankelijk' is, blijft onbeantwoord.t al dan niet welslagen van zo’n civiele vordering van de Ontvanger. Het gaat uiteindelijk toch om invordering van rijksbelastingen.

Geen aanslag, geen schade

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

Op grond van het zogeheten ‘open systeem’ van artikel 4:124 Awb heeft de Ontvanger naast zijn specifieke fiscale bevoegdheden uit hoofde van de Invorderingswet ook alle bevoegdheden die een normale crediteur uit hoofde van het civiele recht heeft. Een dergelijke vordering van de ontvanger is civiel van aard en wordt dan ook door de civiele rechter beoordeeld. Toch kunnen bepalingen uit het formele belastingrecht van doorslaggevend belang zijn voor het al dan niet welslagen van zo’n civiele vordering van de Ontvanger. Het gaat uiteindelijk toch om invordering van rijksbelastingen.

Aanval van fiscus op Airbnb: vrees niet

 
door Lambregts, fiscaal advocaat
 

'Fiscus opent aanval op Airbnb’, kopte Het Financieele Dagblad van 12 juni. De fiscus heeft het gemunt op verhuurders die hun woning via Airbnb verhuren zonder dat zij de huuropbrengsten opgeven in hun aangifte inkomstenbelasting. De vraag rijst of Airbnb-verhuurders zich op de een of andere manier kunnen verdedigen tegen het dreigende fiscale geweld.

De toerekening van fiscale missers aan de rechtspersoon

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 

Het strafrecht heeft een toenemende invloed op de reikwijdte van het fiscale boeterecht. Die ontwikkeling gaat niet zo ver dat de strafrechtelijke regels en beginselen onverkort van toepassing zijn op een fiscale (vergrijp)boete. Wel zoekt de Belastingkamer van de Hoge Raad aansluiting bij het strafrecht voor de uitleg van het punitieve bestuursrecht. Het streven naar rechtseenheid is recentelijk benadrukt in een uitspraak van de Hoge Raad over de fiscaal boeterechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon.

Fiscale aansprakelijkheid voor rente, kosten en boeten 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

Op grond van art. 32, lid 2 IW 1990 kan de Ontvanger derden ook aansprakelijk stellen voor andermans heffings- en invorderingsrente, kosten en boetes voor zover het belopen daarvan door de belastingschuldige te wijten is aan de aansprakelijk gestelde. De Ontvanger heeft de bewijslast als het gaat om die verwijtbaarheid. 

Alleen rechter kan schorsende werking fiscaal verzet opheffen 

 

door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

Als het fiscale water aan de lippen staat omdat de ontvanger op het punt staat de beslagen inboedel of bedrijfsinventaris openbaar te verkopen, is er nog een laatste redmiddel: verzet op grond van artikel 17 Invorderingswet. 

Kroniek Invorderingsrecht 2015

 

door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

In deze Kroniek besteed ik aandacht aan recente ontwikkelingen op het terrein van de aansprakelijkheden, waaronder het verder uitkristalliseren van de reikwijdte van het gewijzigde art. 40 Invorderingswet 1990 (hierna: IW 1990), het belang van persoonlijke verwijtbaarheid voor de tegenbewijsuitsluiting bij bestuurdersaansprakelijkheid en de ‘mogelijkheid’ van interne compensatie door de ontvanger. Daarnaast aandacht voor het ‘open systeem’ van de ontvanger en de gevolgen daarvan voor

de rechtsbescherming.

Geconcentreerd verweer in kort geding

 

 

door M. Lambregts, fiscaal advocaat
 

Abraham Hartogh introduceerde eind negentiende eeuw de concentratie van verweer. Een relatief nieuwe wetswijziging maakt deze regel relevant in kort geding.

De belastingadviseur als onbezoldigd controleambtenaar?

 

 

door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 

Fiscaal advocaten zijn over het algemeen zeer bedreven in het bang maken van belastingadviseurs. Allerhande boete- en strafrechtelijke risico’s liggen bij fiscale advieswerkzaamheden op de loer en in tijden waarin het kabinet fraudebestrijding hoog op de politieke agenda heeft staan, nemen die risico’s alleen maar toe, zo luidt het cliché. 

Uitstel van betaling en aansprakelijkstelling

 

 

door A.A. Kan, fiscaal advocaat 
 

Als de ontvanger van de Belastingdienst onzorgvuldig uitstel van betaling heeft verleend aan de belastingschuldige, beperkt dat zijn mogelijkheden om achteraf iemand anders aansprakelijk te stellen voor de onbetaald gebleven belastingen. 

De fiscale boetegrondslag bij omkering en verzwaring van de bewijslast 

 

 

door A.A. Kan en M. Lambregts, fiscaal advocaten
 
In het fiscale boeterecht wordt wel aangenomen dat de berekeningsgrondslag voor een fiscale boete (de boetegrondslag) gelijk is aan de belastingschuld, óók als de hoogte van de belastingschuld is vastkomen te staan met toepassing van omkering en verzwaring van de bewijslast.

BTW-fraude: zorgvuldige ondernemer beschermd 

 

 

door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 
Alleen het feit dat verschuldigde btw ergens in de handelsketen niet wordt betaald, betekent volgens het Europese Hof van Justitie niet dat het recht op vooraftrek of de toepassing van het nultarief mag worden geweigerd 

Zorgvuldigheidsbeginsel beperkt keuze Ontvanger niet

 

 

door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

De Nationale Ombudsman oordeelde in 1998 reeds dat als de Ontvanger de mogelijkheid heeft om iemand op grond van meerdere aansprakelijkheidsbepalingen aansprakelijk te stellen, hij dient te kiezen voor díe regeling die uit een oogpunt van rechts-bescherming het meest gunstig is voor de aansprakelijke.

bottom of page