top of page

Publicaties Fiscale Vakliteratuur 2014

Oeps, per ongeluk!

 

 

door M. Lambregts, fiscaal advocaat
 

Elke ondernemer krijgt wel een keer met fiscale boetes te maken. Als u de fiscus opzettelijk heeft benadeeld, kunt u rekenen op een hogere boete dan wanneer u het 'per ongeluk' deed. Bij het vaststellen van de hoogte van de boete gaan inspecteurs en rechters echter geregeld de mist in. Opzet en schuld worden niet goed van elkaar onderscheiden of te snel bewezen geacht. Dat levert u

dus een goede grond  op om de boete te bestrijden!

Duidelijkheid over termijn opleggen fiscale boete aan een ander dan de belastingplichtige

 

 

door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 

In het algemeen dient de inspecteur een fiscale boete gelijktijdig met de daarmee samenhangende belastingaanslag vast te stellen. De aanslagtermijn bepaalt in dat geval dus tot wanneer de fiscale boete uiterlijk kan worden opgelegd.

Iets minder onredelijk

 

 

door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

De toepassing van bestuurdersaansprakelijkheid is zijn doel voorbijgeschoten, met name rond het niet tijdig of rechtsgeldig melden van betalingsonmacht. In die gevallen konden bestuurders zich niet of nauwelijks verweren tegen de aantijging van onbehoorlijk bestuur. De Hoge Raad bracht daarin verandering.

Zorgvuldigheidsbeginsel beperkt ontvanger niet 

 

 

door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 
In 1998 oordeelde de Nationale Ombudsman dat als de ontvanger de mogelijkheid heeft om iemand op grond van meerdere aansprakelijkheidsbepalingen aansprakelijk te stellen, hij dient te kiezen voor die regeling die uit een oogpunt van rechtsbescherming het gunstigste is voor de aansprakelijke. De Hoge Raad maakte recent evenwel duidelijk dat dit niet in
zijn algemeenheid geldt.

Verzamelwoede fiscus kan botsen met privacy

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 
Burger heeft er recht op te weten onder welke omstandigheden zijn recht op persoonlijke levenssfeer mag worden ingeperkt.

Wanneer is belastingaanslag tijdig vastgesteld?

 

 

door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 
Als een aanslagbiljet wel binnen de geldende termijn is opgemaakt, maar niet binnen die termijn op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt, is een belastingaanslag vernietigbaar. Dat wordt bevestigd in een recent arrest van de Hoge Raad.

Risicoaansprakelijkheid of schuldaansprakelijkheid?

 

 

door A.A. Kan, fiscaal advocaat 
 
Bij fiscale aansprakelijkheidsbepalingen wordt steeds vaker de bewijslast bij de (potentieel) aansprakelijke gelegd: voor disculpatie van aansprakelijkheid moet hij bewijzen dat het niet zijn schuld is dat belasting onbetaald is gebleven. Dit betekent echter niet dat deze bepalingen zonder meer als risicoaansprakelijkheid kwalificeren.

Actualiteit formeel belastingrecht

 

 

door A.A. Kan en I.R.J. Thijssen, fiscaal advocaten
 
Recente ontwikkelingen op het gebied van het formele belastingrecht: de termijn waarbinnen een belastingaanslag moet zijn vastgesteld, de navorderingsbevoegdheid van de inspecteur bij afwezigheid van een nieuw feit en het spanningsveld tussen de verplichting informatie te verstrekken ten behoeve van de belastingheffing en het recht niet mee te werken aan zelfincriminatie. Daarnaast is er aandacht voor de meldingsregeling bestuurdersaansprakelijkheid.

De afnemer voor de btw volgens de ‘tuchtrechter’

 
door M. Lambregts, fiscaal advocaat
 
De vraag wie afnemer is van een prestatie voor de btw is weliswaar niet zo oud als de weg naar Rome, maar heeft in het verleden al de nodige pennen in beweging gebracht en een enkeling zelfs aangezet tot het schrijven van een heuse parabel (Lamers, WFR 2004/1833). Recent is deze vraag opnieuw en volop in de belangstelling komen te staan nadat de tuchtrechter van de Orde van Advocaten op 2 december 2013 een advocaat berispte die de declaratie voor diensten verricht aan een werkneemster in een arbeidsgeschilten op naam stelde van de werkgever (Hof van Discipline, 2 december 2013, nr. 6712.). In deze bijdrage wordt onderzocht hoe dit oordeel van de tuchtrechter zich verhoudt tot de btw-rechtspraak met betrekking tot het afnemerschap.

Hoe zit het ook alweer met factureren en btw?

 
door M. Lambregts, fiscaal advocaat
 
De recente tuchtuitspraak over advocaatkosten van een werknemer die zijn werkgever vergoedde, deed veel stof opwaaien. Wat zijn de fiscale regels waar advocaten op dienen te letten bij het opstellen van hun declaraties.

Kroniek Invorderingsrecht 2014

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 
In deze Kroniek besteed ik aandacht aan twee aansprakelijkheidsaspecten die in de praktijk niet altijd de aandacht krijgen die ze verdienen: de bewijslast van de ontvanger inzake de verwijtbaarheid van het belopen van rente, kosten en boetes en het hangende een aansprakelijkstellingsprocedure intern compenseren om de onderliggende aanslagen overeind te kunnen houden. Daarnaast aandacht voor wat verjaringsperikelen met als afsluiting bespreking van de streep die Hof Arnhem vooralsnog gezet lijkt te hebben door de jurisprudentiële ontwikkelingen ter zake van het negeren van de wettelijke schorsende werking van het verzet door staatssecretaris en ontvanger.
bottom of page