top of page

Publicaties Fiscale Vakliteratuur 2016

Belastingplan 2017: Uitbreiding rechtsbescherming invorderingswet

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

In het Belastingplan 2017 worden een aantal fundamentele wijzigingen voorgesteld ter vereenvoudiging en stroomlijning van het bestaande invorderingssysteem. De belangrijkste wijzigingen zijn ingegeven door de wens problematische schulden zo veel als mogelijk te voorkomen en zien aldus met name op aanpassing van het uitstel- en kwijtscheldingsbeleid voor particulieren. De uitbreiding van de rechtsbescherming door uitstelbeschikkingen van de Ontvanger voor bezwaar vatbaar te maken ziet evenwel

ook op ondernemers en is daarmee een voor de invorderingspraktijk belangwekkende wijziging. 

Weekers dupeert bonafide ondernemers bij bestrijden van belastingfraude

 

 
door M. Lambregts, fiscaal advocaat
 

Wetsvoorstel pakt fraudeurs niet harder aan, maar biedt hun kans strafvervolging te ontlopen.

Het instellen van rechtsmiddelen bij een belastingschuld van een niet meer bestaande rechtspersoon

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 

Als de tijd daar is, komt ook aan het bestaan van een rechtspersoon een einde. Een rechtspersoon kan ophouden te bestaan

door ontbinding, fusie of splitsing. In de fiscale praktijk komt het regelmatig voor dat de inspecteur een aanslag vaststelt nadat de belastingplichtige rechtspersoon is opgehouden te bestaan is. Het aanslagbiljet wordt dan aan de vereffenaar of voormalig bestuurder van de geliquideerde rechtspersoon toegezonden.

Geen opschorting bezwaarbeslistermijn ondanks weigering informatie te verschaffen

 

 
door M. Lambregts, fiscaal advocaat
 

Naar aanleiding van door een anonieme tipgever verstrekte informatie heeft de inspecteur belanghebbende grond van art. 47 AWR verzocht opgave te doen van niet eerder opgegeven buitenlandse bankrekeningen. Daarop verstrekt belanghebbende slechts mondjesmaat informatie waarna de inspecteur over de jaren 2001 t/m 2009 navorderingsaanslagen oplegt inclusief vergrijpboeten en heffingsrente.

Kan de belastingadviseur inkeren?

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 

Als de adviseur de inkeer van zijn cliënt bevordert, kan ook de adviseur het risico op strafvervolging van zijn eigen handelen beperken. Een rechtsgeldig beroep op de inkeerregeling sluit strafvervolging van een reeds voltooid fiscaal delict uit. Dit betekent

dat niet kan worden vervolgd voor belastingfraude als de belastingplichtige alsnog openheid van zaken geeft voordat hij weet of behoort te weten dat de Belastingdienst hem op het spoor is.

Geld in oude sok is geen belastingfraude

 

 
door M. Lambregts, fiscaal advocaat
 

Zwart geld gratis witwassen is wellicht binnenkort mogelijk via de Belastingdienst. In een oude sok, in een krokodillenkooi of - zoals Pablo Escobar dat deed - in het bankstel van moederlief; wie contant geld te verbergen heeft, vindt altijd wel een plekje.

Kroniek Invorderingsrecht 2016

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

In deze Kroniek besteed ik aandacht aan de jurisprudentiële ontwikkelingen op het terrein van de aansprakelijkheden in het afgelopen Kroniekjaar. Zo is het Unierechtelijk verdedigingsbeginsel van toepassing gebleken, blijkt art. 40 Invorderingswet 1990 (hierna: IW 1990) niet alleen op natuurlijke personen te zien en wordt het hoog tijd de meldingsregeling te updaten naar de huidige stand van de automatisering van de ontvanger. Daarnaast aandacht voor de door de staatssecretaris noodzakelijk geachte uitbreiding van de mogelijkheid voor de ontvanger lijfsdwang toe te passen en de bevestiging van de wettelijke schorsende werking van het verzet ex art. 17 IW 1990. Kortom, never a dull moment.

De meldplicht van de accountant bij een btw-schuld

 

door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 

Bij het opmaken van de jaarrekening blijkt geregeld dat de cliënt nog btw moet voldoen. Hoe dient de accountant daar anno 2016 mee om te gaan? 

Hard bewijs nodig voor tijdige verzending aanslagbiljet

 

door mr. M. Bajadjan, paralegal
 

In de loop der jaren zijn de nodige uitspraken gedaan over de vraag wanneer een belastingaanslag tijdig is vastgesteld. Inmiddels is duidelijk dat een belastingaanslag niet binnen de aanslagtermijn is vastgesteld als de aanslag niet binnen die termijn aan het juiste adres van de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger is toegezonden. De tijdige dagtekening van het aanslagbiljet doet hieraan niet af. Het is dus van belang dat de inspecteur kan bewijzen dat het aanslagbiljet daadwerkelijk voor het einde van de aanslagtermijn ter post is bezorgd. Hoe ver reikt die bewijslast in de praktijk? Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in dat kader een belangwekkende uitspraak gedaan.

De meldingsregeling fiscale bestuurdersaansprakelijkheid in de 21e eeuw

 

door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

In de jaren '80 van de vorige eeuw is de fiscale bestuurdersaansprakelijkheid als tweede anti-misbruikwet ingevoerd. Het doel van deze aansprakelijkheid was het aanpakken van evidente wanbestuurders. Desalniettemin moeten ook (of zelfs met name) niet-wanbestuurders beducht zijn voor deze vérgaande aansprakelijkheid, omdat het niet, niet tijdig of anderszins niet rechtsgeldig melden van betalingsonmacht voldoende wordt geacht voor persoonlijke aansprakelijkheid. Op grond van de meldingsregeling

geldt dan namelijk het uiterst moeilijk weerlegbare bewijsvermoeden dat sprake is van verwijtbaar kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Verschoningsrecht advocaat beschermt accountant nauwelijks

 

door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 

Kan de accountant die door een advocaat is ingeschakeld een beroep doen op het verschoningsrecht dat zijn opdrachtgever heeft? Recente rechtspraak wijst daar niet op.

bottom of page