top of page

Algemene voorwaarden KanPiek Fiscale Advocatuur 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam (handelsnaam van Kan Fiscale Advocatuur BV) en op alle rechtsverhoudingen van KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam met derden.

 

  1. KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam​ is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam​. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

  2. Indien in verband met de aan KanPiek Fiscale AdvocatuurAmsterdam​ opgedragen werkzaamheden derden dienen te worden ingeschakeld, zal KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam​, indien en voor zover mogelijk, vooraf overleggen met cliënt en zal KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam​ de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van deze derdenopdrachtnemers in acht nemen. KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam​ is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van zijn diensten. KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam​ heeft het recht, een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen, namens cliënt te aanvaarden.

  3. Iedere aansprakelijkheid van KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam​ voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam​ of anderszins verband houdend met een aan KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam​ verstrekte opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam​ gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering voor rekening van KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam​ komt.

  4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de cliënt uit welke hoofde ook jegens KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam​ in verband met de uitvoering van de door KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam​ verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. In alle gevallen vervallen voornoemde rechten en andere bevoegdheden twee jaar na de uitvoering van de werkzaamheden door KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam​.

  5. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam​, vrijwaart cliënt KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam​ voor en tegen, en zal cliënt KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam​ schadeloos stellen ter zake van, alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam​ mocht hebben of jegens KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam​ mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam​ voor cliënt of die anderszins verband houden met de opdracht van cliënt aan KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam​, daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam​ lijdt of maakt in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering.

  6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is cliënt aan KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam​ honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door KanPiek Fiscale Advocatuur worden vastgesteld. Naast het honorarium is cliënt aan KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam​ verschuldigd de verschotten die KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam​ ten behoeve van de cliënt betaalt en een vergoeding voor vaste kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax en fotokopieën) die op een percentage van het honorarium wordt vastgesteld. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het van tijd tot tijd geldende tarief. De declaraties van KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam​ dienen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te zijn betaald. Bij gebreke van tijdige betaling heeft KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam​ het recht de werkzaamheden op te schorten en de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de vijftiende (15e) dag na de factuurdatum.

  7. Klachtenregeling: Door middel van deze interne klachtenregeling beoogt kantoor onverhoopte klachten van cliënten op ordentelijke wijze, binnen een redelijke termijn en zoveel mogelijk in een constructieve sfeer af te handelen. Als een cliënt onverhoopt een klacht mocht hebben kan deze mondeling of schriftelijk onder de aandacht van de behandelend advocaat, althans van kantoor, worden gebracht. De ontvangst hiervan wordt bevestigd. De advocaat wijst de cliënt erop dat het kantoor een klachtenregeling hanteert en stelt hem een afschrift van de regeling ter hand. Indien zulks nodig is zal de cliënt een exemplaar ontvangen van een folder voor de geschillencommissie Advocatuur. Wanneer een cliënt op enigerlei wijze het kantoor benadert met een klacht dan dienen de betrokken advocaat en de klachtenfunctionaris daarvan onverwijld in kennis te worden gesteld. De betrokken advocaat tracht op korte termijn samen met de cliënt tot een oplossing te komen, zulks na raadpleging van de klachtenfunctionaris. Indien zulks naar het oordeel van de klachtenfunctionaris geboden is, zal (ook) de klachtenfunctionaris zelf het contact met de cliënt onderhouden. De klachtenfunctionaris van kantoor is de heer mr. A.A. Kan. Indien de klacht betrekking heeft op hem is de heer mr. F.A. Piek de behandelend klachtenfunctionaris. De betrokken advocaat respectievelijk de klachtenfunctionaris draagt zorg voor een snelle en behoorlijke behandeling van de klacht met inachtneming van de onderhavige klachtenregeling. In elk geval dient de klacht door de betrokken advocaat en de klachtenfunctionaris binnen vier weken na het ontvangen van de klacht te zijn afgerond. De klachtenfunctionaris beoordeelt, na overleg met de betrokken advocaat, of de cliënt al dan niet voor overleg ten kantore wordt uitgenodigd. Geheimhouding dient onder alle omstandigheden te zijn gewaarborgd.

  8. De rechtsverhouding tussen KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam​ en cliënt of andere derde wordt beheerst door en is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met (i) de door of namens KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam​ verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden en/of (ii) de rechtsverhouding met cliënt of andere derde, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van hoger beroep en beroep in cassatie.

  9. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam onder nummer 43/2014 en opgesteld in de Nederlandse en in de Engelse taal. In geval van een verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de Engelse tekst van deze Algemene Voorwaarden of een verschil in de interpretatie daarvan, prevaleren de Algemene Voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal.

  10. KanPiek Fiscale Advocatuur is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister aldaar onder nummer 60577746. Het BTW-nummer is NL8539.69.097.B01. 

bottom of page