Publicaties Fiscale Vakliteratuur

Evaluatie toont tegendeel: wettelijke schorsende werking bij fiscaal verzet is onmisbaar

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 
 

Sinds 2018 is het niet meer mogelijk om bij fiscaal verzet de tenuitvoerlegging van een dwanginvordering wettelijk op te schorten. Uit een evaluatie volgt dat hierdoor het aantal verzetsdagvaardingen aanzienlijk is gedaald. Daarmee is volgens staatssecretaris Vijlbrief van Financiën het beoogde beleidsdoel gerealiseerd. Voor fiscaal advocaat Ferry Piek bewijst de evaluatie juist het tegendeel: de onmisbaarheid van de schorsende werking in de Invorderingswet.

 

Belastingadviseur riskeert hoofdelijke aansprakelijkheid

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 
 

Heeft een belastingadviseur zijn cliënt geadviseerd om te emigreren naar een bepaald land en om een trustkantoor te benoemen tot formeel bestuurder van een bv? Treedt die adviseur vervolgens initiërend en coördinerend op namens de bv? Dan is die adviseur bestuurder van de bv in Nederland. Dit kan leiden tot civielrechtelijke aansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid van die adviseur.

 

Gastcolumn BZ magazine 2021

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 
 

De belastingadviseur heeft een uitdagend vak. Door snel veranderende regelgeving en een constante stroom aanjurisprudentie is het bepaald geen sinecure om cliënten van duidelijk en goed advies te voorzien.

 

Kroniek invorderingsrecht 2021

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 
 

In deze Kroniek Invorderingsrecht besteed ik aandacht aan het uitblijven van de evaluatie door de Tweede Kamer van het vervallen van de wettelijke schorsende werking aan het fiscaal verzet per 1 januari 2018. Binnen drie jaar na deze datum had de staatssecretaris een verslag over de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van deze wetswijziging aan de Kamer dienen toe te zenden, hetgeen om onbekende redenen niet is geschied. De vaste commissie voor Financiën heeft inmiddels de staatssecretaris om een reactie verzocht. Net als in het vorige Kroniekjaar is er in het huidige Kroniekjaar (mei 2020 tot april 2021), afgezien van het te bespreken Tradman-arrest, weinig opzienbarende jurisprudentie gewezen op het terrein van de invordering. Dit zal ongetwijfeld het gevolg zijn van de coronamaatregelen en het verlengen van het versoepelde uitstelbeleid tot 30 juni 2021.

 

Kroniek invorderingsrecht 2020

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 
 

In deze Kroniek besteed ik aandacht aan de enkele jurisprudentiële ontwikkelingen op het terrein van de invordering in het afgelopen Kroniekjaar (mei 2019 tot en met april 2020). De coronacrisis heeft wel al tot interessante ontwikkelingen geleid voor wat betreft het versoepelen van het uitstelbeleid. Desverzocht zal automatisch uitstel worden verleend zonder inhoudelijke toetsing of voorwaarden. Gezien het daaraan inherente risico op misbruik en fraude belooft het komende Kroniekjaar dan ook aanmerkelijk interessanter te worden. Daarnaast besteed ik aandacht aan enkele inperkingen van het invorderingsbeleid in de Leidraad Invordering 2008. Ondanks de summiere jurisprudentie dus toch nog voor elk wat wils.

 

Update begunstigend Corona-invorderingsbeleid

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 
 

Het versoepelde invorderingsbeleid als maatregel om de liquiditeit van ondernemingen te verbeteren hangende de Corona-crisis gold aanvankelijk tot 19 juni 2020 maar is thans verlengd tot 1 oktober 2020

 

Begunstigend invorderingsbeleid in verband met Corona-crisis

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 
 

Net als destijds met de krediet-crisis heeft de staatssecretaris nu in verband met de huidige Corona-crisis naast heffingsmaatregelen ook voor de invorderingskant fiscale steunmaatregelen in het leven geroepen. Uit de aard der zaak betreft het maatregelen die de liquiditeit van ondernemingen beogen (tijdelijk) te verbeteren.

 

De adviseur steeds vaker aansprakelijk

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 
 

De belastingadviseur moet steeds meer onderzoek doen bij zijn cliënten en meldingen doen aan de toezichthouder of Belastingdienst. Volgens Mr. Arthur Kan, fiscaal advocaat en partner bij KanPiek Fiscale Advocatuur, gaat dit bovendien gepaard met hoge boetes bij geconstateerde vermeende onjuistheden.

 

Loopt de belastingadviseur uit de pas met de naleving van de Wwft?

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 
 

Uit het jaaroverzicht 2018 van de Financial Intelligence Unit Nederland (‘FIU’) blijkt dat een recordaantal ongebruikelijke transacties is gemeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’). Belastingadviseurs hebben als één van de weinige beroepsgroepen minder ongebruikelijke transacties gemeld ten opzichte van 2017. Is de belastingadviseur recalcitrant of heeft de toegenomen aandacht rondom belastingontwijking gezorgd voor een (nog) strengere selectie aan de poort?

 

Kroniek invorderingsrecht 2019

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 
 

In deze Kroniek besteed ik aandacht aan de jurisprudentiële ontwikkelingen op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht, de recente ontwikkelingen op het gebied van lijfsdwang en de recente uitbreidingen van het invorderingsarsenaal.

 

De ontvanger en faillissement; drie recente ontwikkelingen

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 
 

In een recente uitspraak oordeelde de Hoge Raad 1 dat een bestuurder niet aansprakelijk kan worden gehouden voor een verzuim van de curator. De curator in het faillissement van de vennootschap had verzuimd aangifte vennootschapsbelasting te doen voor een verliesjaar, waardoor het verlies niet kon worden teruggewenteld naar het voorgaande winstjaar en de vennootschap een teruggaaf van zo’n € 60.000 misliep die met de belastingschulden verrekend had kunnen worden.

 

Selectieve betaling schuldeisers leidt niet zonder meer tot bestuurdersaansprakelijkheid

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 
 

In verband met de zware bewijslast vindt fiscale aansprakelijkstelling van bestuurders doorgaans slechts plaats als de betalingsonmacht niet (tijdig) of anderszins niet rechtsgeldig is gemeld. Dan geldt namelijk het bewijsvermoeden dat sprake is van verwijtbaar kennelijk onbehoorlijk bestuur. Als wel juist is gemeld ligt de bewijslast dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur bij de ontvanger, met als gevolg dat in de praktijk dan doorgaans wordt afgezien van aansprakelijkstelling. In de enkele gevallen dat wel aansprakelijk wordt gesteld, blijkt dat er in de rechtspraak niet snel tot kennelijk onbehoorlijk bestuur wordt geconcludeerd. 

 

Nieuwe invorderingsmaatregel tegen verhaalsconstructies: het venijn zit hem in de staart!

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 
 

Op 1 januari 2019 heeft artikel 33a van de Invorderingswet het levenslicht gezien. Een nieuwe aansprakelijkheid van begunstigden waaraan terugwerkende kracht is verleend tot 18 september 2018. De achtergrond van de aansprakelijkheidsbepaling is dat de Belastingdienst in de praktijk tegen ingewikkelde constructies zou aanlopen waardoor de Belastingdienst beperkt wordt in zijn verhaalsmogelijkheden. Vermogende particulieren zouden hun vermogen via lichamen wegschenken aan in Nederland wonende familieleden, en rechtspersonen zouden worden leeggehaald en geliquideerd met het oogmerk de Belastingdienst te benadelen. Hierbij zouden vaak complexe, internationale structuren worden gebruikt om het vermogen aan het zicht van de Belastingdienst te onttrekken; de zogeheten ‘verhaalsconstructies’.