Publicaties Fiscale Vakliteratuur

De adviseur steeds vaker aansprakelijk

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 
 

De belastingadviseur moet steeds meer onderzoek doen bij zijn cliënten en meldingen doen aan de toezichthouder of Belastingdienst. Volgens Mr. Arthur Kan, fiscaal advocaat en partner bij KanPiek Fiscale Advocatuur, gaat dit bovendien gepaard met hoge boetes bij geconstateerde vermeende onjuistheden.

 

Loopt de belastingadviseur uit de pas met de naleving van de Wwft?

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 
 

Uit het jaaroverzicht 2018 van de Financial Intelligence Unit Nederland (‘FIU’) blijkt dat een recordaantal ongebruikelijke transacties is gemeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’). Belastingadviseurs hebben als één van de weinige beroepsgroepen minder ongebruikelijke transacties gemeld ten opzichte van 2017. Is de belastingadviseur recalcitrant of heeft de toegenomen aandacht rondom belastingontwijking gezorgd voor een (nog) strengere selectie aan de poort?

 

Kroniek invorderingsrecht 2019

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 
 

In deze Kroniek besteed ik aandacht aan de jurisprudentiële ontwikkelingen op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht, de recente ontwikkelingen op het gebied van lijfsdwang en de recente uitbreidingen van het invorderingsarsenaal.

 

De ontvanger en faillissement; drie recente ontwikkelingen

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 
 

In een recente uitspraak oordeelde de Hoge Raad 1 dat een bestuurder niet aansprakelijk kan worden gehouden voor een verzuim van de curator. De curator in het faillissement van de vennootschap had verzuimd aangifte vennootschapsbelasting te doen voor een verliesjaar, waardoor het verlies niet kon worden teruggewenteld naar het voorgaande winstjaar en de vennootschap een teruggaaf van zo’n € 60.000 misliep die met de belastingschulden verrekend had kunnen worden.

 

Selectieve betaling schuldeisers leidt niet zonder meer tot bestuurdersaansprakelijkheid

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 
 

In verband met de zware bewijslast vindt fiscale aansprakelijkstelling van bestuurders doorgaans slechts plaats als de betalingsonmacht niet (tijdig) of anderszins niet rechtsgeldig is gemeld. Dan geldt namelijk het bewijsvermoeden dat sprake is van verwijtbaar kennelijk onbehoorlijk bestuur. Als wel juist is gemeld ligt de bewijslast dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur bij de ontvanger, met als gevolg dat in de praktijk dan doorgaans wordt afgezien van aansprakelijkstelling. In de enkele gevallen dat wel aansprakelijk wordt gesteld, blijkt dat er in de rechtspraak niet snel tot kennelijk onbehoorlijk bestuur wordt geconcludeerd. 

 

Nieuwe invorderingsmaatregel tegen verhaalsconstructies: het venijn zit hem in de staart!

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 
 

Op 1 januari 2019 heeft artikel 33a van de Invorderingswet het levenslicht gezien. Een nieuwe aansprakelijkheid van begunstigden waaraan terugwerkende kracht is verleend tot 18 september 2018. De achtergrond van de aansprakelijkheidsbepaling is dat de Belastingdienst in de praktijk tegen ingewikkelde constructies zou aanlopen waardoor de Belastingdienst beperkt wordt in zijn verhaalsmogelijkheden. Vermogende particulieren zouden hun vermogen via lichamen wegschenken aan in Nederland wonende familieleden, en rechtspersonen zouden worden leeggehaald en geliquideerd met het oogmerk de Belastingdienst te benadelen. Hierbij zouden vaak complexe, internationale structuren worden gebruikt om het vermogen aan het zicht van de Belastingdienst te onttrekken; de zogeheten ‘verhaalsconstructies’. 

 

Belastingplan 2019: uitbreiding invorderingsarsenaal

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 
 

De Panama Papers hebben er toe geleid dat ook in de invordering maatregelen tot constructiebestrijding worden getroffen. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 17 januari 2017 kondigde de staatssecretaris daartoe een aantal nieuwe invorderingsmaatregelen aan, die blijkens het Belastingplan 2019 per 1 januari 2019 met terugwerkende kracht(!) tot 18 september 2018 in werking zal treden. De bedoeling is dat met deze vier nieuwe invorderingsmaatregelen de verschuldigde belasting efficiënter en vaker geïnd zal kunnen worden.

 

Airbnb vs. de rest

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 
 

Een verplicht landelijk registratiesysteem. Daarmee wil minister Ollongren illegale verhuur via Airbnb en overlast tegengaan. Amsterdam wil daarbovenop het aantal dagen verhuur per jaar flink terugschroeven. Gemeenten en Airbnb blijven maar worstelen om tot een goeie samenwerking te komen. Dé oplossing lijkt nog niet gevonden. 

 

Derdenverzet 435, lid 3 Rv: de laatste der Mohicanen 

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 
 

In het Belastingplan 2018 werd aangekondigd dat de schorsende werking van het fiscaal verzet zal worden geschrapt, hetgeen per 1 januari 2018 daadwerkelijk zijn beslag heeft gekregen.[1] Waar voordien het fiscaal verzet van artikel 17 Invorderingswet 1990 nog als laatste redmiddel tegen een executerende ontvanger in stelling kon worden gebracht, hoeft de ontvanger zich thans aan een ingesteld fiscaal verzet niets meer gelegen te laten liggen. De belastingschuldige dient, anders dan voorheen, de rechter, in spoedeisende gevallen in kort geding, te verzoeken de betreffende dwangbevelen te schorsen.  

 

Een kritische en onafhankelijke opstelling

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 
 

Staatsecretaris Snel heeft de Tweede Kamer onlangs laten weten dat de bestrijding van foute adviseurs prioriteit heeft. Maar hoe ver reikt de onderzoeksplicht van de belastingadviseur om het risico op civielrechtelijke- en strafrechtelijke aansprakelijkheid jegens toezichthouders te beperken?

 

Kroniek Invorderingsrecht 2018

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 
 

In deze Kroniek besteed ik, onder meer, kort aandacht aan de jurisprudentiële ontwikkelingen op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht waarbij de Hoge Raad ten aanzien van aansprakelijkheid voor invorderingsrente een onverwachte lijn inzet en ook verder de rechtsbescherming ter zake van invorderingsrentebeschikkingen uitbreidt. Daarnaast ga ik, uitgebreider, in op het per 1 januari 2018 vervallen van de schorsende werking van het fiscaal verzet.

 

Doekje voor het bloeden bij fiscaal verzet?

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 
 

Per 1 januari 2018 is de aan het fiscaal verzet verbonden wettelijk schorsende werking vervallen. Dit betekent dat de ontvanger zich aan een ingesteld fiscaal verzet niets gelegen hoeft te laten liggen en door kan gaan met executie van zijn dwangbevelen, hetgeen hij overigens voorheen in voorkomend geval en in strijd met de wet ook al deed. De belastingschuldige dient, anders dan voorheen, de rechter, in spoedeisende gevallen in kort geding, te verzoeken de betreffende dwangbevelen te schorsen.

 

Rechtsbescherming invorderingsrente weer verder uitgebreid

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 
 

De Hoge Raad maakte begin dit jaar al een eind aan de staande ontvangerspraktijk om derden mede aansprakelijk te stellen voor de belopen invorderingsrente op de aan de aansprakelijkstelling ten grondslag liggende aanslagen, door simpelweg te wijzen op de wetssystematiek.

 
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Publicaties Fiscale Vakliteratuur 2010
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Publicaties Fiscale Vakliteratuur 2010
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Publicaties Fiscale Vakliteratuur 2010
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Publicaties Fiscale Vakliteratuur 2009 en ouder
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Publicaties Fiscale Vakliteratuur 2009 en ouder
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Publicaties Fiscale Vakliteratuur 2009 en ouder
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Publicaties Fiscale Vakliteratuur 2013
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Publicaties Fiscale Vakliteratuur 2013
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Publicaties Fiscale Vakliteratuur 2013
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Publicaties Fiscale Vakliteratuur 2014
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Publicaties Fiscale Vakliteratuur 2014
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Publicaties Fiscale Vakliteratuur 2014
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Publicaties Fiscale Vakliteratuur 2009 en ouder
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Publicaties Fiscale Vakliteratuur 2009 en ouder
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Publicaties Fiscale Vakliteratuur 2009 en ouder
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Publicaties Fiscale Vakliteratuur 2012
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Publicaties Fiscale Vakliteratuur 2012
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Publicaties Fiscale Vakliteratuur 2012
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Expertise
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Expertise
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Expertise
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Contact
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Contact
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Contact