top of page

Begunstigend invorderingsbeleid in verband met Corona-crisis


Begunstigend Corona-uitstelbeleid  | KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam

Net als destijds met de krediet-crisis heeft de staatssecretaris nu in verband met de huidige Corona-crisis naast heffingsmaatregelen ook voor de invorderingskant fiscale steunmaatregelen in het leven geroepen. Uit de aard der zaak betreft het maatregelen die de liquiditeit van ondernemingen beogen (tijdelijk) te verbeteren.


Zo is het mogelijk om gemakkelijker dan normaal uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden. Vanaf 12 maart 2020 stopt de ontvanger na ontvangst van een online-verzoek daartoe automatisch de invordering en wordt zonder voorwaarden drie maanden uitstel van betaling verleend. Dit uitstel van betaling geldt zowel voor de bestaande belastingschuld, ongeacht belastingmiddel en ouderdom, als voor de schulden die in de daaropvolgende drie maanden ontstaan.


Deze regeling ziet, niet uitsluitend maar wel met name op het verbeteren van de liquiditeitspositie van de onderneming door het mogelijk te maken de aangiften loonheffing en omzetbelasting, de zogeheten lopende verplichtingen, niet op aangifte af te dragen. De reguliere verzuimboete bij naheffing wegens niet tijdige afdracht zal dan ook achterwege blijven dan wel worden teruggedraaid. Tevens wordt de in rekening te brengen invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% tot het meer marktconforme tarief van 0,01%. Deze tariefsverlaging geldt overigens voor alle belastingmiddelen.


Het is overigens ook de bedoeling om de belastingrente tijdelijk te verlagen tot 0,01% voor alle belastingmiddelen, maar blijkt wat meer uitvoeringstechnische voeten in de aarde te hebben en laat dus nog even op zich wachten.


Het verzoek om uitstel van betaling geldt, anders dan nog altijd gebruikelijk, tevens automatisch als melding betalingsonmacht zodat er over drie tot zes maanden niet opeens een hausse van bestuurdersaansprakelijkstellingen zal kunnen plaatshebben, omdat menigeen dit aspect over het hoofd zal hebben gezien.


Ook het deblokkeren van G-rekeningen, wat normaal gesproken alleen mogelijk is als er sprake is van een overschot op de G-rekening, wordt versoepeld om aldus meer liquiditeit te creëren voor ondernemers in nood. Als voor de lopende verplichtingen uitstel van betaling is verzocht, kan het daarvoor op de G-rekening gereserveerde saldo op verzoek worden gedeblokkeerd en door de ondernemer worden aangewend voor dringender verplichtingen dan tijdige afdracht loonheffing en omzetbelasting. Op deze wijze wordt het onderscheid tussen ondernemers zonder G-rekening en degene met G-rekening weggenomen, aangezien eerstgenoemden anders een aanzienlijk liquiditeitsvoordeel zouden hebben op laatstgenoemden. Uit een oogpunt van het gewenste level playingfield om concurrentievervalsing te voorkomen, is dit dus een logische aanvulling op het versoepelde Corona-uitstelbeleid.


Dit versoepelde uitstelbeleid geldt tot 19 juni 2020. Gezien het bepaaldelijk onzekere verloop en daarmee duur van de Corona-crisis is het de vraag of deze maatregelen en met name de termijn afdoende zullen blijken, dan wel dat zij verlengd gaan (moeten) worden. Zo niet, dan geldt op dat moment uiteraard ook nog altijd het (voormalige krediet-crisis)uitstelbeleid van artikelen 25.6.2a en 2b Leidraad Invordering 2008. Op grond hiervan kan de ondernemer die door een oorzaak buiten zijn invloed in tijdelijke liquiditeitsproblemen is geraakt voor een langere periode uitstel van betaling krijgen zonder het stellen van (volledige) zekerheid. Onder bepaalde voorwaarden kan de ontvanger in dat geval derhalve nog altijd het gewenste maatwerk leveren om in de kern levensvatbare ondernemingen te helpen met de weg terug naar financiële gezondheid.


Deze blog is eerder gepubliceerd op FiscaalTotaal.nlbottom of page