top of page

Verzoek om informatie

 

 

De Belastingdienst kan u vragen om informatie te verstrekken. Meestal gebeurt dit schriftelijk, maar wanneer de Belastingdienst u telefonisch verzoekt om gegevens en inlichtingen verdient het aanbeveling om de betreffende inspecteur te verzoeken de vragen

op schrift te stellen. Een fiscaal advocaat van KanPiek Fiscale Advocatuur kan vervolgens samen met u bepalen of en in hoeverre u verplicht bent de gevraagde informatie te verstrekken. 

 

De Belastingdienst mag namelijk alleen informatie vragen die relevant zou kunnen zijn voor de belastingheffing van u of – indien u administratieplichtig bent – van een ander. Daarnaast bent u enkel verplicht om feitelijke vragen te beantwoorden. Vragen over gedragingen hoeft u niet zomaar te beantwoorden. Deze vragen zijn meestal te herkennen aan het beginwoord ‘wie’ en ‘waarom’. Twijfelt u over een vraag? Beantwoord deze dan in eerste instantie niet en overleg met een fiscaal advocaat van KanPiek Fiscale Advocatuur. Van belang is om te achterhalen of informatie door de Belastingdienst wordt opgevraagd voor de belastingheffing van uzelf of voor de belastingheffing van een ander. Het verdient de voorkeur geen informatie te verstrekken, voordat u zeker weet dat u hiertoe verplicht bent. Dat geldt temeer als u wordt gevraagd om informatie te verstrekken over een ander en u (zoals vaak het geval is bij accountants en belastingadviseurs) contractueel tot geheimhouding verplicht bent. 

 

Wat gebeurt er als u niet meewerkt? Als u niet of niet volledig voldoet aan de informatie- of administratieverplichting kan de Belastingdienst u een informatiebeschikking toesturen. Tegen deze informatiebeschikking kunt u bezwaar maken. Doet u dat niet, dan heeft dat tot gevolg dat de informatiebeschikking na zes weken onherroepelijk komt vast te staan waardoor de bewijslast

wordt omgekeerd en verzwaard. In feite betekent dit dat de inspecteur een aanslag zal opleggen naar een door hem geschat bedrag en dat de belastingplichtige maar moet zien te bewijzen dat deze aanslag naar een te hoog bedrag is vastgesteld. Dat is een welhaast onmogelijke opgave. Wanneer aan u een informatiebeschikking wordt opgelegd raden wij u beslist aan om zeer tijdig een fiscaal advocaat van KanPiek Fiscale Advocatuur te raadplegen en bezwaar aan te tekenen omdat dit veelal een voorbode is voor zeer forse, geschatte (naheffings- of navorderings)aanslagen en dito boetebeschikkingen.

 

 

 

Bent u particulier? Dan bent u niet verplicht om informatie over anderen (derden) te verstrekken. De Belastingdienst moet een particulier er ook op wijzen dat hij niet verplicht is om mee te werken, maar in de praktijk wordt dat nog wel eens 'vergeten'. Het komt ook voor dat de Belastingdienst de belastingplichtige vraagt om inzage te geven in de dossiers die uw accountant of adviseur heeft. Neem bij een dergelijk verzoek altijd eerst contact met uw accountant of adviseur op, voordat u hiervoor toestemming geeft. U hoeft de Belastingdienst geen inzage te geven in de door uw belastingadviseur of accountant verstrekte fiscale adviezen en de gevoerde correspondentie. Voor deze informatie geldt een informeel verschoningsrecht.

bottom of page