top of page

Fiscale informatiebeschikking

 

 

 

Eenieder is verplicht de door de belastinginspecteur gevraagde informatie en gegevens te verstrekken als die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de Nederlandse belastingheffing. Administratieplichtigen zijn daarnaast verplicht om desgevraagd informatie te verstrekken over derden. De bevoegdheden van de inspecteur om informatie op te vragen zijn echter niet onbeperkt. Informatieverzoeken leiden dan ook regelmatig tot een verschil van inzicht tussen de belastingplichtige en de Belastingdienst over de rechtmatigheid van de gevorderde informatie. 

 

Als een belastingplichtige weigert de gevraagde informatie te verstrekken, omdat hij meent dat daartoe geen wettelijke verplichting bestaat, dan kan de inspecteur een fiscale informatiebeschikking vaststellen. Tegen een fiscale informatiebeschikking staat bezwaar en vervolgens beroep open. Door de fiscale informatiebeschikking kan de belastingplichtige de juistheid van een informatieverzoek aan de belastingrechter voorleggen zonder dat zijn ongelijk per definitie leidt tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Blijkt in de fiscale bezwaar- of beroepsprocedure dat de informatiebeschikking onrechtmatig is afgegeven, dan wordt de fiscale informatiebeschikking vernietigd. Komt uiteindelijk vast te staan dat de fiscale informatiebeschikking rechtmatig is afgegeven, dan krijgt de belastingplichtige in beginsel een termijn om de gevraagde informatie alsnog te verstrekken.

 

Als niet tijdig bezwaar wordt gemaakt tegen een fiscale informatiebeschikking dan heeft dit bewijsrechtelijke consequenties. De belastingplichtige zal dan overtuigend moeten aantonen dat de door de inspecteur opgelegde aanslag tot een te hoog bedrag is vastgesteld. Aangezien de uitkomst van een fiscale procedure in belangrijke mate wordt bepaald door de vraag wie de bewijslast heeft, is het van belang om tijdig na te gaan of er voldoende gronden bestaan om tegen een fiscale informatiebeschikking in rechte op te komen. De fiscaal advocaten van KanPiek Fiscale Advocatuur staan u daarbij graag ter zijde.

bottom of page