top of page
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Nieuwsbrief Fiscale Advocatuur januari 2023

Nieuwsbrief Fiscale Advocatuur | mei 2023

Nummer 50: 1 maart 2023 tot en met 30 april 2023

Tax in the City 

Vier maal per jaar verzorgen wij in ons monumentale tuinhuis aan de Keizersgracht praktijkgerichte seminars over actualiteiten in de fiscale advocatuur. De lente-editie van 25 mei 2023 staat al weer voor de deur.


In deze lente-editie bespreken wij het fiscale boeterecht. Elke belastingadviseur heeft weleens van doen met een fiscale boete. Het strafrecht heeft een toenemende invloed op de reikwijdte van het fiscale boeterecht. Die ontwikkeling gaat niet zo ver dat de strafrechtelijke regels en beginselen onverkort van toepassing zijn op een fiscale (vergrijp)boete. Wel wordt door de Belastingkamer van de Hoge Raad aansluiting gezocht bij het strafrecht voor de uitleg van het punitieve bestuursrecht. Denk bijvoorbeeld aan de recente uitspraak van de Hoge Raad dat het bewijs dat een beboetbaar feit is begaan alleen dan kan worden aangenomen als dat feit overtuigend is aangetoond. Goede bijstand bij boetes vraagt tegen die achtergrond om specifieke strafrechtelijke kennis. In deze cursus bespreken wij daarom de geschiedenis en de recente ontwikkelingen van het fiscale boeterecht. De nadruk ligt daarbij op het geven van praktische tips bij de verdediging tegen boetes. De cursus voldoet aan het PE-reglement van de NOB en RB. Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan via deze linkFiscaal procesrecht

Inspecteur is niet altijd verplicht een kopie van een aanslagbiljet of boetebeschikking in het geding te brengen.


Als het aanslagbiljet of de boetebeschikking aan de belastingschuldige is uitgereikt, dan is de inspecteur niet gehouden om op grond van artikel 8:42 Awb dit stuk te overleggen. Dit is anders als de inspecteur een kopie van het biljet heeft gemaakt, maar verplicht is hij daartoe niet (HR 31 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:492).


Inspecteur niet bevoegd om een informatiebeschikking aan een niet meer bestaande rechtspersoon te geven.


Indien niet wordt voldaan aan bepaalde, in artikel 52a, lid 1, AWR aangeduide informatieverplichtingen kan de inspecteur dit op grond van deze bepaling vaststellen bij voor bezwaar vatbare beschikking (informatiebeschikking). Vanaf het moment waarop een rechtspersoon ophoudt te bestaan, kunnen aan hem geen verplichtingen meer worden opgelegd, zolang zijn vereffening niet is heropend. In deze fase kunnen aan hem dan ook geen informatieverplichtingen meer worden opgelegd als bedoeld in artikel 52a, lid 1, AWR. Indien de inspecteur in dat stadium desondanks om informatie verzoekt aan de niet meer bestaande rechtspersoon, kan deze bepaling daarom niet worden toegepast. De inspecteur is dan ook niet bevoegd om in die situatie op naam van de niet meer bestaande rechtspersoon een in
formatiebeschikking te geven (HR 21 april 2023, ECLI:NL:HR:2023:542).

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Tax in the City
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Eenmaal uitreiken is voldoende
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Geen informatieplicht voor niet bestaande rechtspersoon

Invorderingsrecht

Schikking met curator kan aansprakelijkstelling door de ontvanger beletten. 


In geval een bestuurder van een failliete vennootschap door zowel de curator als de ontvanger bestuursaansprakelijk kan worden gesteld, beoogt artikel 36, lid 1, van de Leidraad Invordering dat slechts één aansprakelijkheid wordt toegepast. In dit verband heeft de Hoge Raad geoordeeld dat voor aansprakelijkstelling door de curator geen dagvaarding is vereist. Ook een schikking met de curator kan er derhalve toe leiden dat de ontvanger niet langer het recht heeft om de bestuurder wegens onbehoorlijk handelen aansprakelijk te stellen. Verder overweegt de Hoge Raad  dat de ontvanger bij een faillissement al snel gehouden is tijdig met de curator af te stemmen wie tot aansprakelijkstelling overgaat. Laat de ontvanger dit na en ondervindt de bestuurder daardoor nadeel, dan kan zijn aansprakelijkstelling in strijd zijn met het vertrouwensbeginsel (HR 14 april 2023, ECLI:NL:HR:2023:563).      Fiscaal strafrecht

Het vermelden van een omzetbelastingschuld in de aangifte vennootschapsbelasting kan een boete wegens schending van de suppletieplicht voorkomen.


Op grond van de artikelen 10a van de AWR en 15, lid 1, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting is een belastingplichtige op straffe van een boete gehouden een suppletieaangifte in te dienen zodra hij constateert dat er de afgelopen vijf kalenderjaren te weinig omzetbelasting is betaald. Die suppletieverplichting moet op een door de inspecteur aangegeven wijze worden gedaan via een daartoe bestemd formulier. Hoewel het enkel vermelden van een omzetbelastingschuld in een aangifte vennootschapsbelasting dus niet als een suppletie in vorenbedoelde zin kan worden aangemerkt, is er in zo’n geval wel sprake van een pleitbaar standpunt. Als gevolg hiervan is een boete wegens schending van de suppletieplicht niet aan de orde (HR 31 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:491). Bewijslast voor opzet geen eenvoudig te nemen horde voor inspecteur.


De Hoge Raad benadrukt dat de enkele omstandigheid dat de ten onrechte niet betaalde omzetbelasting zowel absoluut als relatief omvangrijk is, niet de conclusie kan rechtvaardigen dat de belastingplichtige met (voorwaardelijk) opzet heeft gehandeld. Ook de omstandigheid dat stelselmatig en langdurig te weinig omzetbelasting op aangifte is voldaan brengt niet mee, ook niet in combinatie met de omvang van de daarmee gemoeide bedragen, dat het gaat om fouten die met (voorwaardelijk) opzet zijn gemaakt. Die omstandigheden rechtvaardigen op zichzelf immers niet de conclusie dat de belastingplichtige wetenschap had van de aanmerkelijke kans dat hij te weinig omzetbelasting op aangifte zou voldoen (HR 31 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:492).   

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Ontvanger mag niet nogmaals aanspakelijk stellen
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Meerdere wegen naar Rome
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Serieuze bewijslast voor inspecteur
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Nieuwsbrief Fiscale Advocatuur oktober 2021
bottom of page