Nieuwsbrief Fiscale Advocatuur | maart 2020

Nummer 33: 1 januari 2020 tot en met 2 maart 2020

Tax in the City

 

 

Vier maal per jaar verzorgen wij in ons monumentale tuinhuis aan de Keizersgracht praktijkgerichte seminars over actualiteiten in de fiscale advocatuur. De lente-editie van 2020 staat alweer voor de deur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze Lente-editie besteden wij op 12 maart 2020 aandacht aan de aansprakelijkheid van de belastingadviseur en bespreken wij de laatste ontwikkelingen op het gebied van het fiscale boete- en strafrecht. In welke gevallen kan de belastingadviseur aansprakelijk worden gesteld? En hoe kan de belastingadviseur zich hiertegen wapenen? In dit seminar krijgt u antwoord op deze vragen. De nadruk ligt op het geven van concrete handvatten ter voorkoming van ongelukken. De onderwerpen zullen aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden worden toegelicht. Overigens voldoet de cursus aan het PE-reglement van de NOB en RB. Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan via de website

 

Wetgeving en beleid

 

 

Het BFT gaat de komende tijd de naleving van de Wwft strenger controleren bij administratiekantoren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiertoe zullen een groot aantal administratiekantoren een vragenbrief krijgen van het BFT en hierna mogelijk worden onderworpen aan een nadere controle (Nieuwsbericht BFT 30 januari 2020). 

Staatssecretaris van Financiën geeft opdracht tot het doen van onderzoek naar de verbetering van de rechtsbescherming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een onafhankelijke adviescommissie gaat als gevolg van de toeslagenaffaire onderzoek doen naar de rechtsbescherming. De commissie zal aansluitend aanbevelingen doen op welke wijze hier beter invulling aan kan worden gegeven. Daarnaast wordt onderzocht of een onafhankelijk controleorgaan dat toezicht houdt op de Belastingdienst dient te worden ingevoerd, zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse “Tax Advocate” (Aankondiging staatssecretaris van Financiën 19 februari 2020, kenmerk 2020-0000021892). 

Fiscaal procesrecht

 

Volgens A-G Niessen zijn voor de vaststelling van iemands woonplaats alleen de feiten en omstandigheden van het jaar zelf van belang.

 

 

 

 

 

 

Daarnaast concludeert Niessen dat slechts sprake kan zijn van binnenlandse belastingplicht in Nederland als de betrokkene hier over een woning beschikt (Conclusie A-G Niessen 10 januari 2020, ECLI:NL:PHR:2019:1350).

De Hoge Raad herhaalt dat een vrijspraak er niet aan in de weg hoeft te staan dat gedragingen waarvan de belastingplichtige door de strafrechter is vrijgesproken door de belastingrechter bewezen worden verklaard als gevolg van minder strenge bewijsregels of aanvullend bewijs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De belastingrechter dient steeds aan de hand van de fiscale bewijsregels te beoordelen in hoeverre de aanslagen juist zijn, óók als de belastingplichtige in het samenhangende feitencomplex is vrijgesproken door de strafrechter. Wel dient de belastingrechter zijn uitspraak zodanig te motiveren dat er geen twijfel ontstaat over de juistheid van de vrijspraak in de strafzaak (HR 31 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:140).   

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Tax in the City Spring Sessie

Voor het bewijs dat een aanslagbiljet daadwerkelijk is verzonden is onvoldoende dat de inspecteur of ontvanger het aanslagbiljet intern heeft afgegeven voor verzending per post.

 

De Hoge Raad oordeelt dat uit die vaststelling niet zonder meer kan worden afgeleid dat poststukken die de inspecteur of ontvanger in de loop van de dag intern heeft afgegeven voor verzending per post, ook daadwerkelijk door medewerkers van de Belastingdienst zijn aangeboden aan PostNL (HR 7 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:202).

De verlenging van de aanslagtermijn wegens verleend uitstel voor het doen van aangifte is ook aan de orde als de aangifte reeds is gedaan vóórdat het verzoek tot uitstel voor het indienen van de aangifte is ingediend.

 

Volgens de Hoge Raad behoeft de inspecteur niet te onderzoeken of de belastingplichtige daadwerkelijk belang heeft bij een verzoek tot uitstel van het doen van aangifte. Ook als later zou blijken dat met het uitstel geen belang kon worden gediend omdat de aangifte al was gedaan, wordt de termijn waarbinnen de inspecteur kan navorderen verlengd met de duur waarvoor het uitstel op verzoek van de belastingplichtige of zijn adviseur is verleend (HR 28 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:254).

Fiscaal strafrecht

De Hoge Raad bevestigt dat het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte een kwaliteitsdelict is.

 

Dit betekent, kort gezegd, dat als pleger van het onjuist of onvolledig doen van een bij de belastingwet voorziene aangifte slechts kan worden aangemerkt degene die tot het doen van de aangifte verplicht is (HR 28 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:121).

De omstandigheid dat de belastingplichtige zich bewust is van de kans dat de inspecteur zijn standpunt niet zal delen en die kans aanvaardt, brengt op zichzelf niet mee dat de belastingplichtige bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat te weinig belasting wordt geheven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het bewijs van opzet is dus meer nodig. De juistheid van de opvatting van de inspecteur is immers niet gegeven (HR 14 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:270). 

A-G Knigge concludeert dat in het kader van de straftoemeting niet zonder meer rekening mag worden gehouden met opzettelijk onjuist ingediende belastingaangiften die niet door het Openbaar Ministerie in de tenlastelegging zijn opgenomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Openbaar Ministerie kan dus niet volstaan met een representatieve selectie van een beperkt aantal aangiften, maar bij de strafmaat wel rekening houden met het grootschalige karakter van de (vermeende) fraude. In beginsel mag alleen het belastingnadeel dat is veroorzaakt door de ten laste gelegde en bewezenverklaarde  belastingaangiften door de strafrechter worden meegewogen in de straftoemeting (Conclusie A-G Knigge 20 februari 2020, ECLI:NL:PHR:2020:139).   

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Nieuwsbrief Fiscale Advocatuur
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Nieuwsbrief Fiscale Advocatuur
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Nieuwsbrief Fiscale Advocatuur
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Contact
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Contact
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Contact