Nieuwsbrief Fiscale Advocatuur | januari 2020

Nummer 32: 1 november 2019 tot en met 31 december 2019

Tax in the City

 

 

Vier maal per jaar verzorgen wij in ons monumentale tuinhuis aan de Keizersgracht praktijkgerichte seminars over actualiteiten in de fiscale advocatuur. De lente-editie van 2020 staat alweer voor de deur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze Lente-editie besteden wij op 12 maart 2020 aandacht aan de aansprakelijkheid van de belastingadviseur en bespreken wij de laatste ontwikkelingen op het gebied van het fiscale boete- en strafrecht. In welke gevallen kan de belastingadviseur aansprakelijk worden gesteld? En hoe kan de belastingadviseur zich hiertegen wapenen? In dit seminar krijgt u antwoord op deze vragen. De nadruk ligt op het geven van concrete handvatten ter voorkoming van ongelukken. De onderwerpen zullen aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden worden toegelicht. Overigens voldoet de cursus aan het PE-reglement van de NOB en RB. Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan via de website

 

Wetgeving en beleid

 

 

Consultatie wetsvoorstel ‘plan van aanpak witwassen’ gestart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op grond van dit wetsvoorstel worden drie belangwekkende maatregelen voorgesteld: (i) een verbod voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren om contante transacties boven de € 3.000 te verrichten, (ii) de verplichting voor Wwft-instellingen om in het kader van het verscherpte cliëntenonderzoek navraag te doen bij vorige dienstverleners van de cliënt en (iii) de mogelijkheid transactiemonitoring uit te besteden aan derde partijen en het delen van transacties met andere Wwft-instellingen. Tot 14 januari 2020 kan op dit wetsvoorstel worden gereageerd (Consultatie wetsvoorstel plan van aanpak witwassen, 2 december 2019). 

Wetsvoorstellen ter implementatie vijfde anti-witwasrichtlijn door de Tweede Kamer aangenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderdeel van deze wetsvoorstellen betreft de invoering van het UBO-register. Eerder zou het UBO-register 10 januari 2020 worden ingevoerd. Het kabinet wil het UBO-register nu in het voorjaar in werking laten treden (Wetsvoorstellen implementatie vijfde-witwasrichtlijn, 10 december 2019). 

Met ingang van 1 januari 2020 is de inkeerregeling verder ingeperkt en kunnen medeplegersboetes openbaar worden gemaakt.

 

 

 

 

 

 

Op 17 december 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2020. Dit betekent dat per 2020 boetes aan medeplegende dienstverleners openbaar kunnen worden gemaakt op de website van de Belastingdienst indien sprake is van (voorwaardelijk) opzet. Daarnaast kan per 2020 niet langer worden ingekeerd ten aanzien van inkomen uit box II of box III. In dat kader is niet relevant of het inkomen wel of niet uit het buitenland afkomstig is (Belastingplan 2020, 17 december 2019).

 

Fiscaal procesrecht

 

Volgens A-G IJzerman wordt de navorderingstermijn verlengd vanwege verleend uitstel voor het doen van aangifte, ook indien de aangifte reeds was ingediend op het moment dat uitstel werd verleend.

 

 

 

 

 

 

De A-G meent dat de eenvoud ermee is gediend om artikel 16, lid 3 AWR grammaticaal uit te leggen (Conclusie A-G IJzerman 21 november 2019, ECLI:NL:PHR:2019:1207).

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Tax in the City Spring Sessie

Bij terugverwijzing begint geen nieuwe termijn te lopen in verband met de immateriële schadevergoeding.

 

Als de bestuursrechter de zaak terugverwijst naar de inspecteur om opnieuw uitspraak op bezwaar te doen, begint er voor het vaststellen van de redelijke termijn niet een nieuwe termijn te lopen. De berechting in eerste aanleg heeft niet binnen een redelijke termijn plaatsgevonden als het totale tijdsverloop in de fase vóór en na terugverwijzing langer heeft geduurd dan 2 jaren (HR 22 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1818).  

Fiscaal strafrecht

De Hoge Raad herhaalt dat ook bewijs dat onrechtmatig door een tipgever is verkregen door de inspecteur mag worden gebruikt.

 

Dit is slechts anders als aannemelijk is geworden dat de overheid de hand zou hebben gehad in de verkrijging van het bewijsmateriaal door de tipgever, dan wel daarbij initiërend of faciliterend zou zijn opgetreden. Het enkele feit dat de tipgever een beloning is toegekend is geen aanleiding om de van de tipgever ontvangen informatie uit te sluiten van het gebruik voor de belastingheffing of voor het opleggen van boetes (HR 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1715).

Het niet geven van de cautie heeft ook in een fiscale procedure geen gevolgen als de belanghebbende hierdoor niet is benadeeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in een fiscale procedure dient de cautie tijdig door de rechter te worden verleend indien een boete aan de orde is. Als dit ten onrechte is nagelaten kan dit verzuim niettemin zonder gevolgen blijven indien de belanghebbende daardoor niet in zijn belangen is geschaad. Dit is bijvoorbeeld het geval als het bewijs van het beboetbare feit niet is ontleend aan een ter zitting door de belanghebbende afgelegde verklaring (HR 15 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1786

Bij de beoordeling of sprake is van een pleitbaar standpunt kan de belanghebbende een beroep doen op bronnen of opinies waarmee hij ten tijde van de aangifte niet bekend was.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan een conclusie van een advocaat-generaal kan bijvoorbeeld steun worden ontleend voor de pleitbaarheid van een bepaald standpunt, ook als dat standpunt is ingenomen voordat de conclusie werd genomen (HR 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2020).   

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Nieuwsbrief Fiscale Advocatuur
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Nieuwsbrief Fiscale Advocatuur
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Nieuwsbrief Fiscale Advocatuur
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Contact
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Contact
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Contact