top of page

Fiscaal boekenonderzoek

 

 

De Belastingdienst controleert uw administratie om vast te stellen of de door u gedane aangiften juist en volledig zijn. Het is gebruikelijk dat u een schriftelijke aankondiging van het fiscale boekenonderzoek krijgt waarin ook wordt vermeld wat u allemaal klaar moet leggen. Veelal vraagt een belastingcontrole-ambtenaar nog voordat het fiscale boekenonderzoek begint en voor zover aanwezig, een (digitale) auditfile van de administratie op bij de belastingplichtige, diens accountant of adviseur. Het fiscale boekenonderzoek wordt vaak aangevangen met een inleidend gesprek dat plaats vindt op het bedrijfsadres. Vraag voorafgaand aan het inleidend gesprek of de belastingcontrole-ambtenaar zich kan legitimeren. Om problemen tijdens fiscale boekenonderzoek te vermijden, is het van belang bij het openingsgesprek van het fiscale boekenonderzoek duidelijke afspraken te maken en deze vast te leggen. Bijstand door een fiscaal advocaat van KanPiek Fiscale Advocatuur verdient aanbeveling.

 

De belastingcontrole-amtenaar zal u tijdens een inleidend gesprek vragen stellen over uw onderneming en over de administratie. Van dit inleidende gesprek wordt een gespreksverslag opgemaakt en het is zaak na te gaan of het gespreksverslag een juiste weergave geeft van hetgeen is besproken. Vervolgens wordt uw boekhouding bekeken op de onderdelen die de belastingcontrole-ambtenaar vooraf heeft aangekondigd. 

 

Het fiscale boekenonderzoek kan ook ter plaatse worden uitgebreid naar andere onderdelen en dat is eerder regel dan uitzondering bij fiscale boekenonderzoeken. Na afloop van het boekenonderzoek zal de inspecteur tijdens een slotgesprek aangeven of hij correcties op een aangifte of aanslag wil aanbrengen en of hij daarbij een fiscale boete zal opleggen. Het inleidende gesprek en

de slotbespreking zijn belangrijke onderdelen van het fiscale boekenonderzoek. Het is dan ook verstandig om hierbij in ieder geval een fiscaal advocaat van KanPiek Fiscale Advocatuur aanwezig te laten zijn. Als het fiscaal boekenonderzoek leidt tot (naheffings- en/of navorderings)aanslagen, worden die op een later moment toegezonden. 

 

Vaak wordt u in de gelegenheid gesteld te reageren op de tekst van het (concept) controle rapport. In sommige gevallen kan gepoogd worden de belastingcontrole-ambtenaar te overtuigen van de onjuistheid van zijn bevindingen, maar dit kan ook het averechtse effect hebben dat het fiscale boekenonderzoek wordt voortgezet om het ongelijk van de belastingplichtige aan te tonen. In een aantal gevallen is het dan ook zinvol om geen verweer te voeren en de uit het belastingcontrolerapport voortvloeiende aanslagen en boetebeschikkingen maar af te wachten zodat een voortslepend fiscaal boekenonderzoek wordt voorkomen en tevens wordt voorkomen dat de zaak aan de officier van Justitie wordt overgedragen doordat de Belastingdienst de zaak zelf al af doet met een boete. Hoewel tegen een fiscaal controlerapport of tegen de daarin ingenomen standpunten geen bezwaar mogelijk is, staat uiteraard wel bezwaar en later beroep open tegen de daaruit voortvloeiende (naheffings- of navorderings)aanslagen en/of boetebeschikkingen. 

bottom of page