top of page
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Nieuwsbrief Fiscale Advocatuur september 2022

Nieuwsbrief Fiscale Advocatuur | september 2022

Nummer 46: 1 juni 2022 tot en met 31 augustus 2022

Tax in the City
 
Vier maal per jaar verzorgen wij in ons monumentale tuinhuis aan de Keizersgracht praktijkgerichte seminars over actualiteiten in de fiscale advocatuur. De herfst-editie van 24 november 2022 staat alweer voor de deur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze herfst-editie bespreken wij de Wwft. Actuele kennis van de Wwft-regels is steeds belangrijker. De ontwikkelingen op het gebied van anti-witwasregeling volgen elkaar immers in indrukwekkend temp op. Ook kan de juridische dienstverlener zich verheugen op een toenemende belangstelling van toezichthouders. In deze cursus bespreken wij daarom de Wwft-verplichtingen van de belastingadviseur en de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van witwasbestrijding. De nadruk ligt op het geven van concrete handvatten ter voorkoming van ongelukken. De cursus voldoet aan het PE-reglement van de NOB en RB. Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan via deze link.


Wetgeving en beleid 

Belastingadviseurs melden minder ongebruikelijke transacties.


Volgens het jaarverslag 2021 van de Financial Intelligence Unit (‘FIU’) zijn er in 2021 1.230.411 ongebruikelijke transacties gemeld. In 2020 waren dit er nog 722.247. De FIU heeft in totaal 96.676 gemelde transacties als verdacht aangemerkt. De stijging in het aantal meldingen is grotendeels toe te schrijven aan een toename van het aantal meldingsplichtige instellingen. Zo zijn onder meer cryptodienstverleners per medio 2020 gebonden aan de Wwft-verplichtingen. Belastingadviseurs hebben in 2021 323 ongebruikelijke transacties gemeld. In 2020 werd er nog 383 keer door belastingadviseurs gemeld (Jaarverslag 2021 FIU).

Nieuwe deadline UBO-register. Doordat de Kamer van Koophandel er niet in is geslaagd tijdig de opgelopen achterstanden weg te werken, heeft het Ministerie van Financiën de invoering van het UBO-register uitgesteld tot 1 januari 2023. Dit geldt echter alleen voor organisaties die hun registratieverzoek al hebben ingediend. Organisaties die zich nog niet hebben geregistreerd, lopen het risico op een boete van maximaal € 22.500 of een dwangsom. Het Bureau Economische Handhaving – onderdeel van de Belastingdienst – is inmiddels met de handhaving gestart. Organisaties die hun UBO niet hebben ingeschreven, krijgen een brief met een termijn van twee weken om de inschrijving in het UBO-register in orde te maken. Als binnen die termijn de UBO alsnog op de juiste wijze wordt geregistreerd, dan wordt er geen boete opgelegd. Overigens dient het HvJ EU zich nog uit te laten over de vraag of het UBO-register in overeenstemming is met privacyregelgeving  (Bericht Ministerie van Financiën 29 juli 2022).


Fiscaal procesrecht

Bij betwisting van de verzending van een besluit is het aan de inspecteur om te bewijzen aan welk postvervoerbedrijf het poststuk is aangeboden.


Als de belanghebbende stelt dat een belastingaanslag of uitspraak op bezwaar hem niet heeft bereikt, dan ligt in die stelling een betwisting van de verzending van dat besluit begrepen. In zo’n geval dient de inspecteur die verzending aannemelijk te maken. Indien de inspecteur stelt dat de belastingaanslag of uitspraak op bezwaar bekend is gemaakt door verzending per post, houdt die bewijslast in dat hij niet alleen aannemelijk moet maken dat het desbetreffende poststuk is aangeboden aan een postvervoerbedrijf, maar ook aan welk specifiek postvervoerbedrijf het poststuk is aangeboden. Als de inspecteur niet kan bewijzen aan welk postvervoerbedrijf het besluit is aangeboden, moet ervan uit worden gegaan dat het besluit niet rechtsgeldig bekend is gemaakt. De bezwaar- of beroepstermijn vangt dan pas aan op de dag waarop de belanghebbende een afschrift van het besluit onder ogen heeft gekregen (HR 17 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:875).


 

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Tax in the City 24 november 2022
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Wwft all the way
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Geen uitstel van UBO-boete
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Bewijslast inspecter verzending zwaarder dan gedacht


A-G Niessen concludeert dat de verplichting om aangifte via eHerkenning te doen een wettelijke basis heeft.          


Volgens de A-G bieden de artikelen 2:15 van de Awb en 3a van de AWR de mogelijkheid om nadere eisen te stellen aan de inhoud én de wijze waarop een bericht via elektronische weg aan een bestuursorgaan wordt toegezonden. Tegen die achtergrond zou er, anders dan de Rechtbank Gelderland eerder in deze zaak heeft geoordeeld, wel degelijk een voldoende wettelijke basis bestaan voor de verplichte aangifte via eHerkenning (Conclusie A-G Niessen 10 juni 2022, ECLI:NL:PHR:2022:553). 


Coronapandemie niet zonder meer reden voor verlenging redelijke termijn in het kader van de immateriële schadevergoeding.


Volgens de Hoge Raad mag het coronavirus niet in algemene zin worden aangemerkt als een bijzondere omstandigheid die een verlenging rechtvaardigt van de redelijke termijn. De uitbraak van het coronavirus vormt alleen dan een bijzondere omstandigheid in voornoemde zin, als partijen waren uitgenodigd voor een zitting in de periode waarin de gerechtsgebouwen in verband met de uitbraak van het virus waren gesloten en de zitting daarom opnieuw moest worden ingepland (HR 24 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:935). 


Schending verdedigingsbeginsel hoeft niet altijd tot vernietiging van het gehele besluit te leiden.


Alvorens een naheffingsaanslag omzetbelasting of een andere unierechtelijke belastingbeschikking wordt vastgesteld, moet de belanghebbende op grond van het verdedigingsbeginsel worden gehoord. Hierdoor kan deze feiten aanvoeren die de Belastingdienst niet bekend waren en vergissingen corrigeren, zodat de Belastingdienst een zorgvuldige afweging maakt alvorens zij een bezwarend besluit neemt. Als het verdedigingsbeginsel is geschonden en het besluitvormingsproces tot het opleggen van de beschikking bij het horen van de belanghebbende een andere afloop zou kunnen hebben gehad, dan dient die beschikking te worden vernietigd. Echter, als het betreffende besluit uit meerdere tijdvakken bestaat, dan dient per tijdvak te worden beoordeeld in hoeverre het besluitvormingsproces van de inspecteur een andere afloop had kunnen hebben gehad. Dit brengt in voorkomend geval dus mede dat bij schending van het verdedigingsbeginsel de naheffingsaanslag ook slechts partieel kan worden vernietigd (HR 24 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:934). Invorderingsrecht

Wijziging saneringsbeleid voor ondernemers.


Per 1 augustus 2022 is de Leidraad Invordering gewijzigd in verband met een tijdelijke wijziging van het saneringsbeleid voor ondernemers. Tot 1 oktober 2023 neemt de Belastingdienst bij minnelijke saneringsakkoorden genoegen met ten minste hetzelfde uitkeringspercentage als aan concurrente crediteuren wordt aangeboden. Het oude beleid was dat aan de ontvanger ten minste het dubbele percentage bij een saneringsakkoord moest worden aangeboden. Met deze tijdelijke tegemoetkoming moet worden bevorderd dat in de kern levensvatbare bedrijven met een problematische schuldenlast hun onderneming kunnen voortzetten (Bericht Ministerie van Financiën 1 augustus 2022).


Fiscaal strafrecht

Geen uitnodiging tot aangifte betekent geen aangifteplicht.


Een verdachte kan slechts worden aangemerkt als pleger van het niet doen van een belastingaangifte, als hij aangifteplichtig is. Ook kan een verdachte slechts worden aangemerkt als medepleger of feitelijk leiddinggever als de belastingplichtige aangifteplichtig is. Dit betekent dat ingeval een belastingplichtige niet door de inspecteur is uitgenodigd tot het doen van aangifte, hij niet aangifteplichtig is. Wel dient de belastingplichtige in zo’n geval te verzoeken om een uitnodiging tot het doen van aangifte. Wanneer dit wordt nagelaten, kan er echter slechts een bestuurlijke boete worden opgelegd. Dit nalaten is evenwel geen strafbaar feit waarvoor de belastingplichtige strafrechtelijk kan worden bestraft (Hof Den Bosch 21 juni 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1943).

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Hoe verassend is dat?
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Pandemie verlengt niet zonder meer redelijke termijn
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Ook partiële vernietiging per tijdvak mogelijk
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Tijdelijk gelijker speelveld
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Duh!
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Nieuwsbrief Fiscale Advocatuur oktober 2021
bottom of page