top of page
De fiscaal advocaten van KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen fiscale wetgeving en jurisprudentie
De Nieuwsbrief Fiscale Advocatuur vat de ontwikkelingen op invorderingsrecht, fiscaal strafrecht, fiscaal procesrecht, bezwaar en beroep en sanctierecht kort en bondig samen

Nieuwsbrief Fiscale Advocatuur | september 2019

Nummer 30: 1 juli 2019 tot en met 3 september 2019

Wetgeving en beleid

 

 

Wetsvoorstel om 4e witwasrichtlijn aan te scherpen ingediend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 juli 2019 is de Implementatiewet wijziging 4e witwasrichtlijn bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel moet uiterlijk 10 januari 2020 in werking treden. Voor belastingadviseurs is relevant dat cliënten die actief zijn in de kunsthandel meer verplichtingen krijgen opgelegd. De Wwft-verplichtingen zijn op dit moment van toepassing als kunsthandelaren contante transacties verrichten van minimaal € 10.000. Op grond van het wetsvoorstel komen alle transacties door kunsthandelaren vanaf € 10.000 onder het bereik van de Wwft, ongeacht of er in contanten is betaald of niet. Daarnaast worden makelaars en overige bemiddelaars bij de verhuur van onroerende zaken onderworpen aan de Wwft bij huren vanaf € 10.000 per maand. Verder is in het wetsvoorstel opgenomen dat bij transacties met zogenoemde ‘derde-hoogrisicolanden’ het hoger leidinggevend personeel toestemming moet geven voor het uitvoeren van de betreffende dienstverlening (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn).  

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Witwassen in kunsthandel nu al aangepakt

Aantal meldingen ongebruikelijke transacties stijgt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit blijkt uit het jaaroverzicht 2018 van de Financial Intelligence Unit Nederland. Met name accountants hebben fors meer ongebruikelijke transacties gemeld dan in 2017. Belastingadviseurs hebben daarentegen minder ongebruikelijke transacties gemeld; 298 meldingen in 2018 tegenover 342 meldingen in 2017 (FIU-Nederland Jaaroverzicht 2018, gepubliceerd in mei 2019).

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | De FIU vindt het er goed uit zien

Wetsvoorstel melding grensoverschrijdende constructies ingediend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belastingadviseurs zijn vanaf 1 juli 2020 op straffe van boetes verplicht om bepaalde grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst te melden. De vraag of een grensoverschrijdende constructie gemeld moet worden dient beoordeeld te worden aan de hand van een lijst van eigenschappen en kenmerken die op een mogelijk risico op belastingontwijking wijzen. Hoewel de meldplicht pas vanaf 1 juli 2020 in werking treedt, is zij ook van toepassing op constructies die na 25 juni 2018 werden geïmplementeerd. Het hiertoe strekkende wetsvoorstel is op 12 juli 2019 ingediend bij de Tweede Kamer (Wetsvoorstel Implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies). 

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Internationale rulings nu voor iedereen bereikbaar?

Ook belastingontwijking kan volgens de Nederlandse Bank reden zijn om een cliënt te weigeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De DNB wil dat banken erop toezien of hun cliënten belastingen ontwijken. Volgens de toezichthouder is dit een wettelijke plicht van de bank. Belastingontwijking kan de reputatie van de bank beschadigen en afbreuk doen aan het vertrouwen in de financiële sector. Banken moeten daarom zelf bepalen hoeveel risico zij willen lopen met belastingontwijkende cliënten en hoe zij die risico’s in de hand willen houden, aldus het DNB (Publicatie good practices fiscale integriteitsrisico’s 4 juli 2019).

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Banken verplicht roomser dan de Paus

Fiscaal procesrecht

 

Ook bij een opgelegde boete moet de belastingplichtige voortaan bewijzen dat een te laat ingediend bezwaar- of beroepschrift niet aan hem te wijten is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Hoge Raad is teruggekomen op zijn oordeel dat de niet-ontvankelijkheid van een te laat ingediend bezwaar- of beroepschrift met betrekking tot een boete achterwege moet blijven als de belastingplichtige stelt dat de termijnoverschrijding niet aan hem is toe te rekenen. Ten aanzien van bezwaar- en beroepschriften die ná 31 juli 2019 zijn ingediend is dit uitgangspunt niet langer van toepassing en dient de belastingplichtige het vermoeden van ontvangst van een verzonden boetebeschikking te ontzenuwen voor een geslaagd beroep op een verschoonbare termijnoverschrijding (HR 5 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1102).  

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Onmogelijke bewijslast nu ook in boetezaken

Invorderingsrecht

 

Bewijsregels aansprakelijkheid bij vervreemding vennootschap nader uitgewerkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op grond van artikel 40 Invorderingswet is de aandeelhouder van een vennootschap waarin zich stille en fiscale reserves bevinden onder omstandigheden aansprakelijk voor de vennootschapsbelasting van die vennootschap na vervreemding van de aandelen. De Hoge Raad heeft in dat kader eerder geoordeeld dat indien (i) ten tijde van de vervreemding het vermogen van de vennootschap toereikend was voor de verschuldigde vennootschapsbelasting en (ii) het vermogen van de vennootschap in het jaar na de vervreemding buiten toedoen van de vervreemder is verminderd, het pas dan aan de verkopende aandeelhouder is te wijten dat het vermogen van de vennootschap ontoereikend is, als hij ten tijde van de verkoop “wist of behoorde te weten” dat de koper de verhaalsmogelijkheden van de ontvanger illusoir zou maken. In navolging hiervan oordeelt de Hoge Raad dat de verkopende aandeelhouder zich ook kan disculperen indien het vermogen van de vennootschap ten tijde van de vervreemding niet toereikend was voor de verschuldigde vennootschapsbelasting. Daartoe is echter onvoldoende de stelling dat de verkopende aandeelhouder erop mocht vertrouwen dat als gevolg van handelingen van de koper of van een derde de vennootschapsbelasting nihil zou bedragen (HR 12 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1178).  

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | We zijn er nog lang niet

Fiscaal strafrecht 

 

Volgens Advocaat-Generaal Ettema kan aan een ondernemer een vergrijpboete worden opgelegd wegens het opzettelijk niet betalen van omzetbelasting, ook als de afnemer heeft verzuimd die omzetbelasting in aftrek te brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het feit dat ’s Rijks schatkist in een dergelijke situatie niet is benadeeld neemt dus niet weg dat de ondernemer een beboetbare gedraging heeft begaan. Evenmin reduceert het de boetegrondslag. Wel meent de Advocaat-Generaal dat de afwezigheid van belastingnadeel van belang kan zijn in het kader van de hoogte van de boete (Conclusie A-G Ettema 18 juli 2019, ECLI:NL:PHR:2019:781).  

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Zeg maar nee, dan pak je er twee
De fiscaal advocaten van KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen fiscale wetgeving en jurisprudentie
bottom of page