top of page
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Nieuwsbrief Fiscale Advocatuur september 2022

Nieuwsbrief Fiscale Advocatuur | november 2022

Nummer 47: 1 september 2022 tot en met 31 oktober 2022

Tax in the City
 
Vier maal per jaar verzorgen wij in ons monumentale tuinhuis aan de Keizersgracht praktijkgerichte seminars over actualiteiten in de fiscale advocatuur. De herfst-editie van 24 november 2022 staat alweer voor de deur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze herfst-editie bespreken wij de Wwft. Actuele kennis van de Wwft-regels is steeds belangrijker. De ontwikkelingen op het gebied van anti-witwasregeling volgen elkaar immers in indrukwekkend temp op. Ook kan de juridische dienstverlener zich verheugen op een toenemende belangstelling van toezichthouders. In deze cursus bespreken wij daarom de Wwft-verplichtingen van de belastingadviseur en de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van witwasbestrijding. De nadruk ligt op het geven van concrete handvatten ter voorkoming van ongelukken. De cursus voldoet aan het PE-reglement van de NOB en RB. Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan via deze link.


Wetgeving en beleid 

Wet plan van aanpak witwassen bij de Tweede Kamer ingediend.


Op 21 oktober 2022 is het voorstel voor de “Wet plan van aanpak witwassen” bij de Tweede Kamer ingediend. Op basis van dit wetsvoorstel worden verschillende vergaande maatregelen ingevoerd om witwassen en belastingontduiking nog beter aan te pakken. In het oog springende maatregelen zijn het verbod op betalingen met contant geld vanaf € 3.000 en de mogelijkheid voor banken om de transacties van hun cliënten gezamenlijk te monitoren en hiermee samenhangende risico’s met elkaar uit te wisselen (Wet plan van aanpak witwassen 21 oktober 2022).


Fiscaal procesrecht

De belastingrechter is niet gehouden ambtshalve een vergoeding van immateriële schade toe te kennen als hij constateert dat de redelijke termijn is overschreden.


Voor het verkrijgen van een immateriële schadevergoeding is derhalve een expliciet verzoek van de belanghebbende vereist. Dat is volgens de Hoge Raad niet anders als op de betreffende zaak het Unierecht van toepassing is (HR 16 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1225).Ook bankafschriften mogen door de Belastingdienst middels dwangsom worden afgedwongen en voor strafrechtelijke doeleinden worden gebruikt.


Volgens het EHRM is er in zo’n geval geen sprake van een schending van het verbod op zelfincriminatie, mits de Belastingdienst kan bewijzen dat de onder dwang gevorderde informatie bestaat (‘specific pre-existing documents’). Afgedwongen documenten waarvan het bestaan niet vaststaat mogen in beginsel niet voor strafrechtelijke doeleinden worden gebruikt. Die informatie kwalificeert het EHRM wel als wilsafhankelijk (EHRM 4 oktober 2022, nr. 58342/15).

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Tax in the City 24 november 2022
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Wwft all the way
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Je moet er wel om vragen anders krijg je niets
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Gekker kunnen ze het niet maken

Het vaststellen van een tweede informatiebeschikking is niet in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Dit is niet anders als de inspecteur de eerste informatiebeschikking heeft vernietigd voorafgaand aan het geven van de volgende informatiebeschikking. Het vaststellen van een informatiebeschikking is echter niet mogelijk als de inspecteur met betrekking tot dezelfde tekortkoming eerder een informatiebeschikking heeft afgegeven (HR 14 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1439).


Invorderingsrecht

Nieuw begunstigend beleid voor Corona-belastingschulden. 


Op grond van nieuw beleid kan de betalingsregeling voor Corona-belastingschulden op verzoek worden verlengd van 5 naar 7 jaar. Daarnaast kunnen maandelijkse aflossingen per kwartaal worden voldaan en bestaat er de mogelijkheid van een eenmalige betaalpauze van 3 maanden. De ondernemer moet in het verlengingsverzoek aannemelijk maken dat zijn belastingschuld niet binnen 5 jaar, maar wel binnen 7 jaar kan worden afgelost. Dit dient de ondernemer te doen aan de hand van een liquiditeitsprognose. Bij een schuld vanaf € 50.000 zijn ook jaarstukken en een verklaring van een derde-deskundige vereist. De verlenging van de betalingsregeling geldt niet voor ondernemers met een belastingschuld van minder dan € 10.000. Daarnaast geldt als algemene voorwaarde dat lopende betaalverplichtingen tijdig moeten worden nagekomen. Het verzoek wordt verder afgewezen als de Belastingdienst voor pre-coronaschulden invorderingsmaatregelen bij de ondernemer heeft genomen (Brief staatssecretaris van Financiën 8 september 2022, nr. 2022-0000218933).


Fiscaal strafrecht

Procesafspraken tussen het Openbaar Ministerie en de verdediging zijn toelaatbaar mits de eisen van een eerlijk proces in acht worden genomen.


Procesafspraken zijn afspraken tussen het Openbaar Ministerie en de verdediging over het verloop van de strafprocedure en wijze waarop de strafzaak wordt afgedaan. Een procesafspraak kan bijvoorbeeld inhouden dat de verdediging afziet van bepaalde activiteiten, zoals het doen van een getuigenverzoek, en het Openbaar Ministerie de omvang van de beschuldiging tegen de verdachte afbakent. Voor het maken van procesafspraken bestaat geen specifieke wettelijke regeling. Daarom was het onduidelijk of en, zo ja, onder welke voorwaarden het maken van procesafspraken toelaatbaar is. De Hoge Raad heeft naar aanleiding hiervan geoordeeld dat procesafspraken geen afbreuk doen aan de eigen verantwoordelijkheid van de strafrechter voor de uitkomst van de zaak. Dit betekent dat de strafrechter tot een uitspraak kan komen die aansluit bij de procesafspraken, maar hij is niet verplicht het voorstel te volgen als hij vindt dat dit leidt tot een uitkomst die niet in redelijke verhouding staat tot de ernst van de zaak (HR 27 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1252).Geen boete op grond van artikel 67d, lid 1, AWR als de inspecteur de betrokkene niet op de voorgeschreven wijze heeft aangemaand. 


Dat is volgens de Hoge Raad ook niet mogelijk als de betrokkene bekend was met zijn aangifteverplichting en hij de aangifte opzettelijk niet binnen de daartoe aangewezen termijn heeft gedaan (HR 30 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1341).

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Schulden- en rentelast nog verder vooruit geschoven
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Wheeling & Dealing
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Niet vergeten aan te manen!
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Nieuwsbrief Fiscale Advocatuur oktober 2021
bottom of page