top of page
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Nieuwsbrief Fiscale Advocatuur januari 2023

Nieuwsbrief Fiscale Advocatuur | juli 2023

Nummer 51: 1 mei 2023 tot en met 30 juni 2023

Wetgeving en beleid

Nieuw Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst onderstreept verbod op zelfincriminatie.


In dit besluit is in overeenstemming met de rechtspraak van de Hoge Raad vastgelegd dat de informatie die middels een suppletie of correctiebericht door de belastingplichtige wordt verstrekt, is aan te merken als bewijsmateriaal waarvan het bestaan afhankelijk is van de wil van de belastingplichtige. Die informatie mag daarom niet worden gebruikt voor het bewijs dat de belastingplichtige ter zake van zijn oorspronkelijke aangifte een beboetbaar of strafbaar feit heeft begaan. Als gevolg hiervan zal een suppletie of correctiebericht in de regel dus niet tot een betalingsverzuimboete in de zin van artikel 67c AWR kunnen leiden. In het besluit is daarnaast opgenomen dat ook voor de aangiftebelastingen waarvoor een suppletieplicht ontbreekt, er geen betalingsverzuimboete wordt opgelegd na een vrijwillige verbetering van de aangifte (Besluit van 17 mei 2023, nr. 2023-110608)Belastingadviseurs hebben in 2022 meer ongebruikelijke transacties op grond van de Wwft gemeld.


Dat blijkt uit het jaarverslag van FIU-NL. In totaal is er in 2022 433 keer door belastingadviseurs gemeld. In 2021 waren dat nog 323 meldingen. Ondanks dat er dus meer is gemeld, lijken belastingadviseurs nog altijd zeer terughoudend om ongebruikelijke transacties aan te kaarten. Een (te) lage melddrempel die niet aansluit bij de belastingadviespraktijk en het gebrek aan goede bescherming tegen (strafrechtelijke) aansprakelijkheidsrisico’s als er wél wordt gemeld, zijn daar ongetwijfeld debet aan (jaarverslag 2022 FIU-NL).


Fiscaal procesrecht

Inspecteur niet bevoegd op basis van kwade trouw na te vorderen als de gedragingen van de belastingplichtige hebben plaatsgevonden ná het verstrijken van de reguliere aanslagtermijn.


Op grond van artikel 16 AWR kan de inspecteur ook bij afwezigheid van een nieuw feit navorderen als de belastingplichtige te kwader trouw is. Van kwade trouw is sprake indien de belastingplichtige de inspecteur opzettelijk onjuiste inlichtingen heeft verstrekt, of opzettelijk de juiste inlichtingen aan de inspecteur heeft onthouden. Bepalend is derhalve of de belastingplichtige het feit dat er te weinig belasting is geheven heeft veroorzaakt door zijn gedrag te kwader trouw. Dit brengt volgens de Hoge Raad mede dat kwade trouw alleen betrekking kan hebben op gedragingen van de belastingplichtige die hebben plaatsgevonden vóór het vaststellen van de aanslag of, indien het vaststellen van een aanslag binnen de reguliere termijn van 3 jaar achterwege is gebleven, vóór het verstrijken van die termijn (HR 9 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:873).

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Zelfincriminatie toch weer belangrijk
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Geen kwade trouw zonder voorafgaande kwade trouw
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Gebrek aan realisme heeft gevolgen

Invorderingsrecht

Bij betwisting van de verzending van een aanmaning is het aan de ontvanger om te bewijzen aan welk postvervoerbedrijf dit poststuk is aangeboden. 


Als de belastingschuldige stelt dat een aanmaning hem niet heeft bereikt, dan ligt in die stelling een betwisting van de verzending van dat besluit begrepen. In zo’n geval dient de ontvanger die verzending aannemelijk te maken. Indien de ontvanger stelt dat de aanmaning bekend is gemaakt door verzending per post, houdt die bewijslast in dat hij niet alleen aannemelijk moet maken dat het desbetreffende poststuk is aangeboden aan een postvervoerbedrijf, maar ook aan welk specifiek postvervoerbedrijf dit poststuk is aangeboden. Als de ontvanger niet kan bewijzen aan welk postvervoerbedrijf het besluit is aangeboden, moet ervan uit worden gegaan dat de aanmaning niet op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat de ontvanger geen dwangbevel mag uitvaardigen en aldus ook geen betekeningskosten in rekening mag brengen. Tegen die achtergrond kan het in voorkomend geval lonen bezwaar te maken tegen betekeningskosten (HR 26 mei 2023, ECLI:NL:HR:2023:785).      Fiscaal strafrecht

Nieuw Protocol AAFD bevestigt strafrecht als optimum remedium.


Het Protocol aanmelding en afdoening van fiscale delicten en douane- en toeslagendelicten (Protocol AAFD) beschrijft in welke gevallen fiscale geschillen strafrechtelijk kunnen worden afgewikkeld. Het belangrijkste criterium voor de strafrechtelijke aanmelding en afhandeling van fiscale geschillen vormt het fiscale nadeel. Bij een nadeelbedrag van € 100.000 of meer, kan een zaak bij een vermoeden van opzet worden aangemeld voor mogelijke strafrechtelijke afhandeling. Als het nadeelbedrag minder is dan € 100.000, wordt de zaak slechts voor strafrechtelijke afdoening aangemeld als sprake is van een vermoeden van opzet én een of meerdere aanvullende wegingscriteria daartoe aanleiding geven. Nieuw in het Protocol AAFD is dat nu ook expliciet is opgenomen dat zaken waarbij het nadeel onvoldoende bepaalbaar is strafrechtelijk kunnen worden afgedaan, bijvoorbeeld als er opzettelijk geen aangifte is ingediend (Protocol AAFD, nr. DGBD/2023-0000011280)O. 

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Blauwe ogen ontvanger onvoldoende
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | OM is ook gek op doekoe
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Nieuwsbrief Fiscale Advocatuur oktober 2021
bottom of page