top of page
De fiscaal advocaten van KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen fiscale wetgeving en jurisprudentie

Nummer 6: 1 mei tot en met 30 juni 2015

De Nieuwsbrief Fiscale Advocatuur vat de ontwikkelingen op invorderingsrecht, fiscaal strafrecht, fiscaal procesrecht, bezwaar en beroep en sanctierecht kort en bondig samen

Nummer 26: 1 november 2018 tot en met 31 december 2018

Nieuwsbrief Fiscale Advocatuur | januari 2019

KanPiek wenst u 

Wetgeving en beleid

 

 

Nieuwe richtsnoeren Wwft voor belastingadviseurs en accountants.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per 25 juli 2018 is de Wwft aangescherpt. De belangrijkste onderdelen van de gewijzigde Wwft zijn dat kantoren verplicht zijn een beoordeling op risico’s op witwassen op te stellen, er geen onderscheid meer is tussen binnenlandse en buitenlandse politiek prominente personen en het begrip UBO is uitgebreid. De beroepsorganisaties RB, NOB en NBA hebben in verband met die wijzigingen de richtsnoeren Wwft aangepast. Overigens wordt het definitieve wetsvoorstel ter invoering van het UBO-register naar verwachting in maart 2019 ingediend (Bron: RB en NOB).   

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Het Wwft-net sluit zich

Internetconsultatie openbaarmaking vergrijpboeten van start.

 

 

Het kabinet wil de inspecteur de bevoegdheid geven om vergrijpboeten openbaar te maken die aan belastingadviseurs zijn opgelegd. Van de maatregel zou een preventieve werking uitgaan. De verwachting is dat het wetsvoorstel per 1 januari 2020 in werking zal treden (Bericht ministerie van Financiën 19 december 2018). 

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Middeleeuwse toestanden in fiscalibus

Verdedigingsbeginsel in de regel niet van toepassing op een (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Hoge Raad oordeelt dat het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel niet van toepassing is als (i) de toegepaste nationale belastingwetgeving geen uitvoering geeft aan het Unierecht en (ii) er geen Unierechtelijke verkeersvrijheden zijn geschonden (HR 9 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2082). 

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Welk rechtsbeginsel geldt nog wel?

Invorderingsrecht

 

Met ingang van 1 januari 2019 is de ontvanger niet langer verplicht om tot heropening van de vereffening van een geliquideerde rechtspersoon over te gaan teneinde een belastingaanslag bekend te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om onnodige vertraging of verhindering te voorkomen kan de ontvanger volstaan met een openbare aankondiging van de belastingaanslag waarna zonder heropening van de vereffening tot aansprakelijkstelling kan worden overgegaan voor de belastingschulden van de geliquideerde rechtspersoon (Belastingplan 2019). 

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Weer nieuw invorderingskanon voor zoveelste mug

Fiscaal procesrecht

 

Nieuwe inkeerregeling niet in strijd met het legaliteitsbeginsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De inkeerregeling is de laatste jaren een aantal keren aangescherpt. Tegen die achtergrond is artikel 7 EVRM van belang. Op grond van het daarin opgenomen legaliteitsbeginsel dient in beginsel de sanctie te worden opgelegd zoals die ten tijde van het plegen van het strafbare feit wettelijk was vastgelegd. De Hoge Raad overweegt in dat kader dat de wetgever belanghebbenden in de gelegenheid heeft gesteld om hun gedrag op de wetswijziging af te stemmen. Om die reden kan niet worden volgehouden dat de wetswijziging voor de belanghebbende onvoorzienbaar maakte dat hij na de inkeer een boete zou kunnen krijgen. De gewijzigde inkeerregeling is daardoor niet in strijd met het legaliteitsbeginsel (HR 2 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2041).   

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Weer rechtsbeginsel op de schop voor schatkist
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Het houdt nooit op

Fiscaal strafrecht

 

Samenloop lijfsdwang en strafrechtelijke vervolging wegens het niet voldoen aan de fiscale informatieplicht niet in strijd met het ne bis in idem-beginsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Hoge Raad legt aan dat oordeel ten grondslag dat de strafrechter met de toegepaste lijfsdwang rekening zal kunnen houden in het kader van de straftoemeting (HR 13 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2017).

De fiscaal advocaten van KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen fiscale wetgeving en jurisprudentie
bottom of page