top of page
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Nieuwsbrief Fiscale Advocatuur december 2021

Nieuwsbrief Fiscale Advocatuur | december 2021

Nummer 42: 1 oktober 2021 tot en met 5 december 2021

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Fiscaal bestuursrecht stapt nu al de 21 eeuw binnen
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Wat niet ziet dat niet deert
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Hoge Raad versterkt binding opgewekt vertrouwen

Wetgeving en beleid
 

Nieuw Besluit Fiscaal Bestuursrecht gepubliceerd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het besluit is, onder meer, gewijzigd dat de inspecteur het hoorgesprek in de bezwaarfase ook langs digitale weg kan afdoen, mits de belanghebbende daarmee instemt (Besluit van 15 oktober 2021, nr. 2021-9584).


Fiscaal procesrecht

De Hoge Raad herhaalt dat de kennis die in het kader van een strafonderzoek bij de FIOD omtrent een belastingplichtige aanwezig is, niet zonder meer kan worden toegerekend aan de inspecteur.


Het feit dat een strafrechtelijk onderzoek is aangevangen vóór het opleggen van de definitieve aanslag betekent op zichzelf dus niet dat de inspecteur niet langer over een voor navordering vereist nieuw feit beschikt (HR 8 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1339).


Het dispositievereiste is niet langer van toepassing bij een beroep op het vertrouwensbeginsel.


Tot voor kort stelde de Hoge Raad twee voorwaarden aan een succesvol beroep op het vertrouwensbeginsel bij onjuiste inlichtingen door de Belastingdienst: de inlichting is voor de belastingplichtige niet-kenbaar onjuist én de belastingplichtige leidt naast de wettelijke verschuldigde belastingen extra schade doordat hij op basis van de onjuiste inlichtingen een beslissing heeft genomen. Door die laatste voorwaarde – het zogeheten dispositievereiste – konden belastingplichtigen veelal geen vertrouwen ontlenen aan informatie op bijvoorbeeld de website van de Belastingdienst. De Hoge Raad heeft in een recent arrest echter het dispositievereiste afgeschaft. Het enkele feit dat de belastingplichtige meer belasting moet betalen dan hij op basis van de inlichtingen van de Belastingdienst meende te moeten betalen is voortaan dus voldoende voor een beroep op het vertrouwensbeginsel. Hierdoor is de werking van het vertrouwensbeginsel aanzienlijk verruimd (HR 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1654).  
 

Ook als de kosten in verband met een bezwaar of beroep door een verzekeringsmaatschappij of andere derde-partij worden betaald kan er recht op een proceskostenvergoeding bestaan.De Hoge Raad oordeelt dat indien een derde beroepsmatig rechtsbijstand heeft verleend en daaraan kosten voor de belanghebbende zijn verbonden, een vergoeding van die kosten ook kan worden toegekend als een derde die kosten voor zijn rekening neemt. Hetzelfde geldt voor de vergoeding van het betaalde griffierecht (HR 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1653).


Invorderingsrecht

Als betekeningskosten niet op een dwangbevel worden vermeld, heeft de ontvanger geen executoriale titel ter zake van die kosten.


Bij het uitvaardigen van een dwangbevel worden doorgaans betekeningskosten in rekening gebracht. De Hoge Raad oordeelt dat die kosten niet louter bij dwangbevel in rekening kunnen worden gebracht. Ook als de betekeningskosten slechts worden vermeld in het exploot van betekening van het dwangbevel, zijn die kosten door de belastingschuldige verschuldigd. Wel ontbreekt in dat geval de executoriale titel voor de invordering van die kosten (HR 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1510)


Fiscaal strafrecht

De Hoge Raad bevestigt dat artikel 74 AWR in de weg staat aan het strafrechtelijk ontnemen van voordeel dat correspondeert met het belastingnadeel.


Dat wil zeggen de belastingschuld die met het begaan van een bij de belastingwet strafbaar gesteld feit is ontdoken. Dit is anders als met dit voordeel witwasgedragingen worden verricht die tot een vermogensvermeerdering hebben geleid. Artikel 74 AWR vormt geen belemmering voor het ontnemen van dat voordeel (HR 23 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1703). 

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Iedereen houdt van Doekoe
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Dat kon er ook nog wel bij
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Take the money and run
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Nieuwsbrief Fiscale Advocatuur oktober 2021
bottom of page