top of page

Fiscale bezwaarprocedure

 

Tegen een belastingaanslag en fiscale boete kan binnen zes weken na dagtekening van de betreffende beschikking bezwaar worden aangetekend.  Door indiening van een fiscaal bezwaarschrift moet de Belastingdienst de bestreden correctie heroverwegen. Dat gebeurt door een andere inspecteur dan degene die de correctie heeft opgelegd. In de praktijk komt het daarom geregeld voor dat de Belastingdienst in de bezwaarfase (gedeeltelijk) terugkomt op een in de aanslagfase ingenomen standpunt. Veel compromissen worden uiteindelijk in de bezwaarfase gesloten, zelfs als er al een uitgebreide inhoudelijke discussie in de aanslag-fase heeft plaatsgehad.

 

Een andere reden waarom de bezwaarfase van belang kan zijn, is dat in die fase het recht bestaat op inzage in het procesdossier van de inspecteur. Dit recht is gekoppeld aan de hoorzitting. Mede met het oog op een eventuele rechtsgang is het dus raadzaam in het bezwaarschrift op te nemen dat de wens bestaat te worden gehoord alvorens uitspraak op bezwaar wordt gedaan. Zo kan worden bezien over welke bewijsmiddelen de inspecteur beschikt en kan een goede inschatting worden gemaakt van de kansen en risico's van een beroepsprocedure bij de fiscale rechter.

bottom of page