top of page

Fiscale bestuurdersaansprakelijkheid

 

 

Het doel van de fiscale bestuurdersaansprakelijkheid is het aanpakken van evidente wanbestuurders. Desalniettemin moeten ook bonafide bestuurders beducht zijn voor deze fiscale bestuurdersaansprakelijkheid, omdat het niet (tijdig) of rechtsgeldig melden van betalingsonmacht al voldoende is voor fiscale bestuurdersaansprakelijkheid.

 

De bestuurder van een rechtspersoon is aansprakelijk voor de loon- en omzetbelasting als de ontvanger bewijst dat het niet-betalen van die belastingschulden het gevolg is van aan de bestuurder te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur: dat wil zeggen dat geen redelijk denkend en handelend bestuurder onder dezelfde omstandigheden zo zou handelen.

 

De meldingsregeling houdt in dat de bestuurder van een rechtspersoon verplicht is de betalingsonmacht ter zake van de loon- en omzetbelasting schriftelijk te melden aan de ontvanger direct nadat die betalingsonmacht is ontstaan.

 

Is de betalingsonmacht niet of niet rechtsgeldig gemeld, dan zijn de bestuurders persoonlijk aansprakelijk. Er wordt dan wettelijk vermoed dat de niet-betaling aan hen is te wijten en het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Slechts de bestuurder die aannemelijk maakt dat het niet melden hem niet verwijtbaar is, kan dit wettelijk bewijsvermoeden weerleggen.

 

De meldingsregeling heeft in de praktijk tot gevolg dat de vraag of sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur meestal niet aan de orde komt. In de rechtspraak is daarom bepaald dat een expliciete melding van betalingsonmacht niet meer is vereist als de ontvanger wetenschap heeft of zou moeten hebben van de betalingsonmacht van de belastingschuldige. In een dergelijk geval vervalt de meldingsplicht en moet de ontvanger alsnog kennelijk onbehoorlijk bestuur bewijzen.

 

Laat u bijstaan door een fiscaal advocaat van KanPiek Fiscale Advocatuur als u fiscaal bestuurdersaansprakelijk bent gesteld of dit wilt voorkomen. De fiscale bestuurdersaansprakelijkheid is een doolhof van bewijsvermoedens en tegenbewijsuitsluitingen waarin wij als geen ander de weg weten.

bottom of page